Samorząd Uczniowski

Rada Uczniowska PG nr 14 w roku szkolnym 2014/2015:

przewodnicząca – Olga Żelazowska kl. IIgD

z-ca przewodniczącej – Szymon Bukowski kl. IIIgC

 

Rada Uczniowska PSP nr 14 w roku szkolnym 2014/2015:

 przewodniczący – Karol Krawczyk kl. 6a

z-ca przewodniczącego – Oliwia Grymuła kl. 6c

sekretarz – Julia Świniarska kl. 5a

 

Rada Uczniowska

 

 

 

Sekcja plastyczno – kulturalna

Maksymilian Czajkowski kl. 4a

Hubert Kaniewski kl. 4a,

Aleksandra Kowalska kl. 4c

Zofia Kowalczyk kl. 4d

Emilia Karwat kl. 5b,

Natalia Fokt kl. 5c

Jakub Oziębło kl. 6b

 

 

    W skład Zespołu Szkół Integracyjnych wchodzą: PSP nr 14 i PG nr 14. W związku z tym od września 2006r. działają w naszej szkole dwa Samorządy Uczniowskie, które ściśle ze sobą współpracują, organizując wiele imprez szkolnych i włączając się w życie kulturalne szkoły.

    Przedstawiciele SU PSP nr 14 i PG nr 14 tworzą dwie Rady Uczniowskie, które reprezentują ogół uczniów i razem ze sobą współpracują podczas realizowania zadań.

 

ORDYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14

ORAZ

PUBLICZNEGO GIMAZJUM NR 14

W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. JANA PAWAŁA II

W RADOMIU

 

 1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb powoływania reprezentantów do SU PSP Nr 14 oraz SU PG Nr 14.
 2. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV – VI PSP Nr 14 oraz wszyscy uczniowie PG Nr 14.
 3. Do SU PSP NR 14 mogą kandydować tylko uczniowie z klas V oraz VI; do SU PG Nr 14 kandydują uczniowie z wszystkich klas gimnazjum.
 4. Wybory są równe – każdemu przysługuje tylko jeden głos.
 5. Głosować można tylko osobiście.
 6. Wybory do SU zarządzają opiekunowie SU.
 7. Kontrolę nad przebiegiem wyborów sprawują opiekunowie SU.
 8. Wybory przeprowadzone są w trybie dwustopniowym. Kandydaci do SU powoływani są podczas wyborów wewnątrz klasowych po konsultacji z wychowawcą klasy. Reprezentanci klas nie muszą być wyłonieni spośród członków Samorządów Klasowych. Kandydat musi mieć zachowanie co najmniej bardzo dobre i średnią ocen powyżej 4,00.
 9. Wybory są większościowe. Kandydaci, którzy otrzymają największą ilość głosów, wyłonią spośród siebie Przewodniczącego SU, Zastępcę Przewodniczącego SU oraz 3 członków SU
 10. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów zostanie powołany przez społeczność szkolną na Przewodniczącego SU.
 11. Wybory przeprowadzone są w trybie tajnym, na przygotowanych przez opiekunów SU kartach do głosowania.

Tryb przeprowadzania wyborów.

 1. Wybory powinny być przeprowadzone w do końca pierwszego miesiąca nauki w nowym roku szkolnym.
 2. Wyżej wymieniony okres obejmuje:
  • Dwutygodniowy okres powoływania Samorządów Klasowych i wyłaniania klasowych kandydatów do SU PSP Nr 14 oraz SU PG Nr 14 przy współpracy wychowawców klas;
  • Czterodniowy termin kampanii wyborczej;
  • Jeden dzień ciszy przedwyborczej;
  • Jeden dzień wyborów.
 3. W dniu ciszy przedwyborczej oraz w dniu wyborów prowadzenie wszelkiej kampanii jest zabronione. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń, kandydat będzie pozbawiony prawa wyborczego.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU.
 5. Wybory przeprowadzone są w trybie tajnym, na kartach do głosowania przygotowanych przez opiekunów SU.
 6. Głosy są liczone przez opiekunów SU oraz 2 przedstawicieli SU ubiegłej kadencji i nie kandydujących w roku bieżącym i są objęte tajemnicą aż do czasu ich ogłoszenia.
 7. Wyniki wyborów ogłoszone są 2 dni od daty ich przeprowadzenia.
 8. Kadencja SU PSP Nr 14 i SU PG Nr14 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu trwa 1 rok.
 9. Pierwsze posiedzenie nowego SU inicjują opiekunowie SU.
 10. Ordynacja zostaje zatwierdzona przez Dyrektora szkoły oraz opiekunów SU.

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego PSP14 na rok szkolny 2013/2014:

Cele:

 1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 2. Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów oraz pogłębianie zainteresowań z zakresu różnych dziedzin wiedzy i kultury (w tym także kultury fizycznej).
 3. Wpajanie zasad „zdrowej” rywalizacji i motywowanie do wysiłków na rzecz innych.
 4. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 5. Rozwijanie samodzielności, współodpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów własnych oraz innych uczniów.
 6. Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Praw Dziecka, Praw i Obowiązków Ucznia.

 

Zadania do realizacji na rok szkolny 2013/2014:

 

Lp.  Zadania do realizacji  Termin
1.

 Organizacja dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka

wrzesień

2.

 Przygotowanie i przeprowadzenie międzyklasowego konkursu „Nasza szkoła w obiektywie” – wystawa prac

wrzesień/październik

3.

 Obchody jubileuszu XX-lecia szkoły współorganizacja uroczystości

październik/listopad

4.

 Przygotowania programu artystycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z PG14

październik
5.

 Udział w akcji zbiórki pieniędzy „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Świetlicą Szkolną

październik
6.

  Organizacja i przygotowanie koncertu „Stop - jestem bezpieczny".

listopad
7.

 Przeprowadzenie na terenie ZSI przedświątecznej zbiórki żywności

grudzień/kwiecień
8.

 Przygotowanie i przeprowadzenie „poczty walentynkowej”

luty
9.

 Dzień sportu– pierwszy dzień wiosny. Organizacja festynu szkolnego, rozgrywek sportowych.

marzec
10.

 Organizacja i przygotowanie koncertu „Wiosenne muzykowanie".

marzec
11.  Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu na najpiękniejszą dekorację świąteczną: „Anioły są wszędzie”. Przygotowanie dekoracji świątecznej, dekoracja szkoły. grudzień
12.

 Organizacja szkolnej imprezy pod hasłem „Dzień języków obcych” – prezentacja krajów Europy oraz narodowych potraw.

maj
13.  Organizacja dyskoteki dla uczniów klas IV-VI luty

 

   Nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie e-Twinning – Europejska Współpraca Szkół. W ramach prac projektowych mamy okazję poznać kolegów i koleżanki z innych europejskich szkół, korespondować z nimi drogą pocztową i elektroniczną, doskonalić nasze umiejętności porozumiewania sie w j. angielskim, poznać zwyczaje, systemy nauczania, zainteresowania i codzienne życie dzieci i młodzieży z innych krajów. Dzięki uczestnictwu w projekcie możemy podnosić swoje umiejętności stosowania ICT, poznawania nowych programów tworzenia prezentacji multimedialnych.

   Uczniowie biorą udział w projekcie: „Jestem ECO”. Praca opiera się głównie na korespondencji w j. angielskim z uczniami ze szkół z całej Europy. Wraz z kolegami z Niemiec, Francji, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, wymieniamy się informacjami, spostrzeżeniami o nas samych, naszych zainteresowaniach, a przede wszystkim o ekologii, ochronie środowiska i naszych sposobach na zdrowe życie.

 

Opiekunowie samorządu PSP:

Dorota Banaś

Agnieszka Iwańska

Iwona Szymańska

Anna Malatyńska, Grażyna Ferenc (opiekunowie sekcji plastycznej)

 

Opiekunowie samorządu PG:

B. Kowalska

J. Nowak