Program wychowawczy szkoły

    Program został opracowany w oparciu o analizę prawa oświatowego, statutu z kryteriami ocen zachowania, wniosków wynikających z nadzoru i wniosków wypracowanych przez Radę Pedagogiczną oraz opinie nauczycieli, rodziców i uczniów. Program ten zawiera punkty pt.: powinności wychowawcze określone w ramach ogólnych zadań szkoły, zadania wychowawcze zawarte w statucie szkolnym, powinności wychowawców klasowych i świetlicy szkolnej, zasady współpracy z rodzicami, zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego, profilaktyka dydaktyczno – wychowawcza i terapia zaburzeń, a także główne zadania wychowawcze oraz kalendarz imprez i uroczystości szkolnych opracowany na dany rok szkolny. Dokument ten jest kontynuacją programu obowiązującego do roku 2007 i ma charakter perspektywiczny. Przyjmuje się, że po dokonaniu analizy mogą być wprowadzane w razie potrzeby jego korekty. Zmiennym elementem jest punkt dotyczący zadań wychowawczych i kalendarza imprez na każdy rok szkolny.

 

 

I. Powinności wychowawcze określone w ramach ogólnych zadań szkoły – zawarte w statucie

 

 1. Zapewnienie uczniom warunków do pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki i respektując chrześcijański system wartości.
 2. Przygotowanie uczniów do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem faktu, że jesteśmy obywatelami Europy i świata.
 4. Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych.
 5. Przygotowanie absolwentów gimnazjum do świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 6. Kształtowanie u pełnosprawnych uczniów prawidłowego stosunku do ludzi niepełnosprawnych.
 7. Stworzenie uczniom niepełnosprawnym warunków do pełnego rozwoju osobowości poprzez bezpośredni kontakt z pełnosprawnymi rówieśnikami.
 8. Tworzenie poczucia wspólnoty szkolnej przez noszenie jednolitego stroju uczniowskiego, codziennego i odświętnego.
 9. Zapewnianie uczniom opieki pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej, oraz pełnego bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez zespół na jego terenie oraz poza terenem - podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

II. Powinności wychowawców klasowych i wychowawców świetlicy szkolnej.

 

 1. Rozeznanie środowiska dziecka, zebranie informacji o jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i predyspozycjach fizycznych, przez rozmowy z rodzicami, analizę dokumentów, obserwację.
 2. Opracowanie corocznych planów pracy, uwzględniających założenia niniejszego Programu, wnioski wypracowane przez Radę Pedagogiczną i zadania bieżące, wynikające np. z nadzoru (dotyczy nauczycieli, wychowawców klas i świetlicy).
 3. Zadania nauczyciela i wychowawcy i proponowane formy ich realizacji.

    Głównym zadaniem wychowawcy klasy jest budowanie systemu wartości zgodnego z uniwersalnymi zasadami moralnymi, zasadami etyki, w poszanowaniu chrześcijańskiego systemu wartości i spójnego z oddziaływaniami rodziców.

 

 Zadania nauczyciela i wychowawcy  Proponowane formy realizacji  Uwagi

1.Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem psychofizycznym dziecka

* pełnienie dyżurów czasie przerw i obiadów

* dbałość o właściwe korzystanie z urządzeń elektronicznych (telefon komórkowy, komputer, aparat fotograficzny, dyktafon)

* zadbanie o zapewnienie posiłków dla dzieci potrzebujących

* przygotowanie informacji o harmonogramie zajęć dziecka w czasie pobytu w szkole

* włączanie się do realizacji okresowych programów wychowawczych, proponowanych przeróżne instytucje, samorządy terytorialne i przyjętych przez szkołę

także drugiego śniadania

2. Współpraca z zespołem terapeutycznym (nauczycielami wspomagającymi, psychologami, pedagogiem, logopedami, rehabilitantami ruchu, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej)

* indywidualne konsultacje nauczycieli

* udział nauczycieli i wychowawców w zebraniach zespołu terapeutycznego

 

3.Integrowanie zespołu klasowego, grup świetlicowych

* udział w imprezach klasowych i szkolnych

* wyjścia do kin, teatrów, muzeów, wycieczki

* stwarzanie sytuacji, umożliwiających dzieciom integrowanie się poza terenem szkoły

* organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród dzieci

* reagowanie na przejawy zachowań agresywnych

urodziny, imieniny, ogniska, itp. z włączeniem do tych działań rodziców

4. Rozwijanie umiejętności akceptacji odmienności, w ramach przyjętych norm społecznych, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

* reagowanie na przejawy negatywnych zachowań, podkreślających własną pozycję materialną

* udział uczniów w zajęciach poprawiających umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i umiejętności komunikacyjne

 

5. Nauka umiejętności kontrolowania swojego zachowania oraz reagowania na przejawy wszelkich zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu w tym uzależnień od np. narkotyków, alkoholu, tytoniu, komputera, substancji psychoaktywnych itp.

* pogadanka na godzinie wychowawczej

 
6. Integrowanie klas między sobą.

* organizowanie imprez sportowych, wycieczek, imprez kulturalnych

* kultywowanie obrzędów i zwyczajów regionalnych

* organizowanie wigilii klasowych

 

7. Organizowanie efektywnej współpracy z rodzicami (działania zmierzające do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych szkoły i domu)

* podejmowanie na zebraniach z rodzicami problematyki: profilaktyki uzależnień od narkotyków, alkoholu, tytoniu, komputera, substancji psychoaktywnych itp. , kształtowania nawyków kulturalnego zachowania się

 

8. Przybliżenie sylwetki Jana Pawła II

* organizowanie konkursów

* włączanie się w inicjatywy podejmowane przez Rodzinę Szkół Jana Pawła II

 

9. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i postawy twórczej dziecka

* organizowanie olimpiad i konkursów przedmiotowych

* praca w kołach zainteresowań

 

10. Kształtowanie postawy patriotycznej. Kształtowanie uczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny szacunku dla symboli narodowych oraz pamiątek historycznych.

* organizowanie (w kl. gimnazjalnych) wycieczek: do Muzeum Powstania Warszawskiego, na zabytkowe nekropolie, do miejsc martyrologii

lekcje muzealne

11. Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków, miast i wytworów kultury narodowej.

   

12. Kształtowanie u uczniów postaw moralnych obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni.

   

13. Kierowanie procesem uczenia się i rozbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu i dalszym kształceniu.

* właściwy dobór metod, form pracy oraz środków dydaktycznych

* metody aktywizujące

* zadaniowo-zabawowe, ćwiczenia praktyczne, wycieczki, obserwacje, pokaz z objaśnieniem, dyskusje, dramy, inscenizacje, spotkania z ciekawymi ludźmi komputer, filmy, encyklopedie, inne środki audiowizualne

* indywidualizacja procesu nauczania, jego wielopoziomowość

14. Rozwijanie umiejętności potrzebnych w codziennym życiu i dalszym kształceniu

* wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych, źródeł informacji, nauka efektownego korzystania z nich

* stosowanie wszelkich metod prowadzących do nauki uczenia się

 

 

III. Współpraca z rodzicami.

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania rodziców o:
  • wymaganiach edukacyjnych
  • sposobach sprawdzania osiągnięć
  • zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania
  • zasadach oceniania zachowania
  • zasadach klasyfikowania i promowania

   

  Informacje te będą przedstawiane rodzicom na zebraniu w pierwszym tygodniu września przez wychowawcę. Wychowawca zbiera podpisy rodziców, świadczące o zapoznaniu się z powyższym. Na życzenia rodzice mogą otrzymać ten wykaz na piśmie.

 2. W trakcie roku szkolnego rodzice są informowani o postępach ucznia w nauce, osiągnięciach, trudnościach dydaktycznych i sposobach ich usuwania.
 3. Rodzice informowani są o planowanych ocenach rocznych i końcowych oraz o planowanej ocenie z zachowania w formie pisemnej, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 4. Wskazana i niezbędna jest ścisła współpraca rodziców z nauczycielami, szczególnie w odniesieniu do procesu terapeutycznego.
  • W przypadku trudności dydaktycznych lub wychowawczych, nauczyciel informuje rodziców o potrzebie skierowania dziecka na badanie do psychologa szkolnego lub do poradni, ale badanie takie odbywa się na wniosek rodziców.
  • Rodzice zostają poinformowani o tym, że terapia logopedyczna dzieci odbywa się wyłącznie w warunkach ścisłej współpracy z rodzicami.
 5. Rodzice mają prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, pomocy w trudnych sytuacjach wychowawczych i dydaktycznych.
 6. Rodzice ze swej strony winni aktywnie włączać się w życie szkoły.

 

IV. Zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego.

 

Rady Uczniowskie PSP nr 14 i PG nr 14 w Radomiu współpracują z samorządami klasowymi, wszystkimi uczniami i są ich reprezentantem wobec Dyrekcji szkoły i władz szkolnych.

Samorząd Uczniowski przez swoich reprezentantów prowadzi działalność w zakresie:

 • rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów, wzajemnego wspierania się,
 • kształtowania umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów,
 • uczestnictwa w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.

Samorząd Uczniowski poprzez swoich reprezentantów realizuje następujące zadania:

 • organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania obowiązków,
 • uczy właściwej postawy wobec innych ludzi, wciela w życie idee integracji,
 • współdziała z władzami szkoły w celu przekazania wniosków i postulatów dotyczących życia społeczności uczniowskiej,
 • udziela w miarę możliwości wsparcia i pomocy młodzieży znajdującej się w potrzebie,
 • stara się rozwijać zainteresowania naukowe, kulturalne, sportowe itp. uczniów,
 • dba o sprzęt i urządzenia szkolne, inspiruje uczniów do wykonywania prac na rzecz szkoły i klas,
 • występuje jako rzecznik w rozstrzyganiu ewentualnych sporów,
 • dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.

 

V. Profilaktyka trudności dydaktyczno-wychowawczych i terapia zaburzeń.

 

 • Profilaktyka trudności wychowawczych i podjęcie działań na rzecz integracji w zespołach klasowych oraz przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowanym społecznie.
 • Profilaktyka trudności dydaktycznych – podjęcie działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania własnych możliwości intelektualnych.
 • Terapia zaburzeń – terapia zaburzeń emocjonalnych i zachowania, terapia logopedyczna, rewalidacja.
 • Uaktywnienie osób niepełnosprawnych:
  • przydzielanie zadań poszczególnym uczniom niepełnosprawnym przez wychowawców (związanych np. z dyżurami w klasie i na terenie szkoły, udziałem w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych, pomocą koleżeńską),
  • próby włączania rodziców dzieci niepełnosprawnych w problemy klasy i szkoły (działalność w Radzie Rodziców).
 • Walka z wulgaryzmami i przejawami niekulturalnego zachowania się uczniów oraz przeciwdziałanie agresji i niszczeniu mienia szkolnego poprzez:
  • systematyczne i konsekwentne reagowanie na przejawy nieprawidłowego zachowania (natychmiastowa rozmowa z dzieckiem, informowanie rodziców i wychowawców),
  • wdrażanie w życie i zwrócenie większej uwagi na następujące dokumenty szkolne: „Regulamin szkolny”, „Sylwetka ucznia ZSI”, „Kryteria ocen zachowania”.

 

VI. Tradycje i zwyczaje szkolne.

 

Coroczny kalendarz imprez będzie bazował na stałych punktach, które tworzą tradycję szkolną:

 • Święto Patrona Szkoły
 • Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów
 • Wigilia szkolna
 • Powitanie wiosny
 • Współpraca z rodziną szkół im. Jana Pawła II
  • organizacja ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę
  • zbiórka publiczna na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Dzień Papieski)
  • udział w przedsięwzięciach Rodziny Szkół – konkursy, rajdy, zjazdy
 • Organizowanie imprez integrujących całą społeczność szkolną – uczniów, rodziców, nauczycieli
 • Obchody rocznic i świąt państwowych
 • Organizowanie: Andrzejek, Mikołajek, zabawy choinkowej, dyskotek, itp.
 • Organizacja uroczystości związanych z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego
 • Organizacja Dnia Otwartego Szkoły

 

VII. Główne zadania wychowawcze na rok 2014/2015.

 

 1. Wspieranie rozwoju dzieci młodszych, w szczególności 5-cio, 6-ciolatków na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych
 2. Kształtowanie właściwych zachowań zdrowotnych uczniów, szczególnie w zakresie żywienia i aktywności fizycznej, właściwego spędzania czasu wolnego.
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom młodzieży w szkole, wdrażanie do dokonywanie właściwych wyborów.
 4. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, wzrost bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły.
 5. Aktywowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i rówieśników, a w szczególności na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
 6. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Powyższe zadania będą realizowane przez:

 • Obowiązkowe włączanie tych zadań w plany wychowawców.
 • Organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
 • Włączanie się w akcje i programy związane z tymi zagadnieniami.

 

Kalendarz imprez szkolnych 2014/2015