Tekst jednolity uwzględniający poprawki naniesione

przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.11.2010 r.

Regulamin Rady Pedagogicznej

w Zespole Szkół Integracyjnych

im. Jana Pawła II w Radomiu

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

 

§ 1

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 2

Do podstawowych zadań Rady, które należą do jej kompetencji stanowiących zalicza się:

 1. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. ustalanie regulaminu swojej działalności,
 6. ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania i wychowania przedszkolnego,
 7. ustalanie szkolnego zestawu podręczników
 8. przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian,

§ 3

 1. Rada Pedagogiczna ma prawo opiniować:
  1. powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
  2. odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
  3. wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,
  4. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  5. projekt planu finansowego szkoły,
  6. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  7. średnią ocen upoważniająca do przyznania stypendium za wyniki w nauce,
  8. przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
  9. wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
  10. opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły,
  11. zezwolenie na indywidualny program nauki,
  12. zezwolenie na indywidualny tok nauki,
  13. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
 2. Rada Pedagogiczna wyraża opinie w formie pisemnej i umieszcza je w protokole.
 3. Opinie Rady są zapisywane według następującego schematu: „Opinia w sprawie…- treść opinii lub stwierdzenie uogólniające (pozytywna/negatywna).
 4. Opinie przyjmuje się w trybie i określonym w § 7 pkt.3.

Rada Pedagogiczna porozumiewa się z Radą Rodziców w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki wyrażając swoją opinię na temat projektów tych dokumentów przedstawionych przez Radę Rodziców.

§ 4

 1. W ramach Rady Pedagogicznej mogą funkcjonować w zależności od potrzeb zespoły: terapeutyczny, wychowawcze, przedmiotowe, problemowo – zadaniowe oraz stałe lub doraźne komisje.
 2. Komisje mogą być powoływane na wniosek Rady lub dyrektora.
 3. Rada Pedagogiczna może typować swoich przedstawicieli także do komisji powoływanych przez organy zewnętrzne. Typowanie odbywa się przez głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami. W zależności od wymaganej liczby osób w komisji w jej skład wchodzą wybrani największą ilością głosów.
 4. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybrany przez jej członków. W przypadku komisji powołanej na wniosek dyrektora, przewodniczący komisji może być także powołany przez dyrektora.
 5. Rada obraduje na zebraniach, które organizowane są w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 5

 1. Rada Pedagogiczna zwoływana jest przez dyrektora szkoły, który jest jej przewodniczącym.
 2. Zebrania Rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 6

 1. Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.
 2. Rada może obradować poza zebraniem plenarnym np. z podziałem na zespół nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum, wychowawców, nauczycieli wspomagających lub innym w zależności od potrzeb.

§ 7

 1. Uchwały podejmowane przez Radę Pedagogiczną mają charakter zatwierdzających lub opiniujących i obowiązują wszystkich, których dotyczą, bez względu na fakt obecności lub nie podczas ich podejmowania.
 2. Rada podejmuje uchwały o charakterze zatwierdzającym tylko podczas zebrań plenarnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% jej członków.
 3. Rada może głosować w trybie jawnym lub tajnym. Tryb głosowania Rada ustala zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. Teksy uchwał są częścią protokołu. Uchwały zatwierdzające są rejestrowane w „Rejestrze uchwał Rady Pedagogicznej”, który przechowywany jest w sekretariacie szkoły

§ 8

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 9

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej:
  1. prowadzi i przygotowuje zebrania Rady,
  2. nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym przedstawia ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
  3. jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
  4. dba o autorytet Rady, chroni prawa i godności nauczycieli,
  5. zapoznaje Radę z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
 2. Członek Rady jest zobowiązany i ma prawo do:
  1. realizowania uchwał Rady również wtedy, kiedy zgłosiła do nich swoje zastrzeżenia,
  2. czynnego uczestnictwa w pracach Rady,
  3. zgłaszania wniosków w trakcie posiedzenia,
  4. wnoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu,
  5. obowiązkowej obecności na posiedzeniach Rady; dyrektor w sytuacjach wyjątkowych może zwolnić członka Rady z udziału w posiedzeniu,
  6. usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniu Rady bezpośrednio do Przewodniczącego.

§ 10

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 2. Osoba biorąca udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest zobowiązana do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 11

 1. Z zebrania Rady sporządza się w terminie 7 dni protokół.
 2. Protokół zebrania Rady, wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący Rady i protokolant
 3. Protokół jest odczytywany w całości lub części na następnym posiedzeniu Rady w przypadku zgłoszonych wątpliwości lub poprawek. Wtedy Rada decyduje o ich wprowadzeniu i zatwierdza protokół.
 4. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z treścią protokołu, który jest przechowywany w sekretariacie szkoły. Nauczyciel, który chce zgłosić poprawki do protokołu dokonuje tego w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu w formie pisemnej do przewodniczącego Rady. Rada na kolejnym zebraniu decyduje o ewentualnym wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu w formie aneksu.
 5. Protokoły pisane są na komputerze, następnie numerowane i wpisywane do rejestru protokołów. Każda strona jest parafowana przez przewodniczącego Rady.
 6. Po zakończeniu roku szkolnego protokoły są zszywane, a nośniki elektroniczne zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nanoszenie jakichkolwiek zmian zebrane i dołączone w opieczętowanej kopercie.
 7. Zszyte, opieczętowane i podpisane przez dyrektora protokoły zaopatruje się w klauzulę „Księga protokołów zawiera …stron , za okres pracy Rady Pedagogicznej od dn…. do dn…”
 8. Protokoły należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, osobom upoważnionym zatrudnionym w organie prowadzącym szkołę lub sprawującym nadzór pedagogiczny. Decyzję o udostępnianiu protokołów osobom innym niż członkowie Rady podejmuje dyrektor.
 9. Dopuszcza się dołączanie do protokołów załączników.

§ 12

Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.

§ 13

Regulamin Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem 16.06.2009r.