Regulamin realizacji projektów edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

Ustalenia ogólne

 1. Każdy uczeń ma obowiązek zrealizować co najmniej jeden projekt w trakcie nauki w gimnazjum.
 2. Projekt jest realizowany w klasie II, a jego temat wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.
 3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach liczących 3–6 osób.
 4. Podział na poszczególne zespoły projektowe odbywa się przez opiekunów projektów. Przy doborze uwzględnia się możliwości fizyczne i intelektualne uczniów oraz ich zainteresowania. Dopuszcza się dobór losowy. W sytuacjach spornych decyduje koordynator projektów.
 5. Opiekun może prowadzić kilka projektów.
 6. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
 7. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, są zapisane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
 8. Zagadnienia (tematy) projektowe opracowują nauczyciele. Uczniowie mogą również składać swoje propozycje.

 

Role dyrektora i nauczycieli

 1. Dyrektor szkoły:
  1. w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem,
  2. wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu,
  3. w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.
 2. Szkolny koordynator projektów:
  1. udziela nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,
  2. koordynuje pracę nauczycieli, w tym opiekunów projektów,
  3. przygotowuje harmonogram pracy na dany rok szkolny,
  4. pełni nadzór nad dokumentacją projektów,
  5. zbiera od poszczególnych nauczycieli tematy projektów, sporządza listę zbiorczą, przedstawia ją dyrektorowi i radzie pedagogicznej oraz upowszechnia na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń,
  6. organizuje publiczne przedstawienie prezentacji projektów.
 3. Opiekun projektu:
  1. podaje koordynatorowi do końca maja każdego roku propozycje tematu projektu do realizacji w kolejnym roku szkolnym,
  2. przygotowuje i omawia scenariusz projektu z uczniami,
  3. przygotowuje kontrakt i podpisuje go wraz z uczniami,
  4. przygotowuje dokumentację:
   • teczka,
   • dziennik projektu,
  5. czuwa nad prawidłowym przebiegiem projektu,
  6. sprawuje nadzór nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,
  7. pomaga uczniom na każdym etapie realizacji projektu,
  8. motywuje uczniów do systematycznej pracy,
  9. pomaga w prezentacji projektu,
  10. ocenia projekt uwzględniając opinie samych uczniów,
  11. komunikuje się z wychowawcą ucznia w sprawie jego udziału w projekcie,
  12. koordynuje pracę nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.
 4. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym:
  1. prowadzi konsultacje z uczniami zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  2. sprawuje opiekę nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym,
  3. dokonuje wpisu do uzgodnionej z opiekunem projektu dokumentacji,
  4. współpracuje z opiekunem projektu i koordynatorem projektów w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania publicznego przedstawienia projektów,
  5. ma udział w ustaleniu oceny udziału ucznia w projekcie, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły,
  6. pomaga w ustaleniu oceny zachowania ucznia.
 5. Wychowawca klasy:
  1. informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
  2. prowadzi działania organizacyjne związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:
   • kontroluje, czy każdy uczeń wybrał temat i grupę projektową,
   • monitoruje udział uczniów w pracach grupy poprzez kontakt z opiekunem projektu,
   • przekazuje informacje rodzicom o realizacji projektów,
  3. komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania,
  4. prowadzi odpowiednie zapisy w dokumentacji szkolnej, związane z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

 

Działania projektowe

I. Wybór tematu projektu

 1. Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekty edukacyjne, nauczyciele ustalają ich tematy i przekazują je koordynatorowi.
 2. Uczniowie do końca września dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować w danym roku szkolnym.
 3. Realizacja zadań projektowych może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.
 4. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje dyrektor szkoły po konsultacji z koordynatorem projektów i opiekunem danego projektu.

II. Wykonanie zaplanowanych działań

 1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu najpóźniej do końca kwietnia danego roku szkolnego.
 2. Po zakończeniu realizacji projektu koordynator przygotowuje harmonogram publicznego przedstawienia projektów, uzgadniając formułę prezentacji.
 3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
 4. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

III. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

 1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie do końca danego roku szkolnego w terminie uzgodnionym w harmonogramie przez koordynatora i dyrektora szkoły.
 2. Uczniowie wraz z opiekunami dokonują ewaluacji swojej pracy.
 3. Do końca roku szkolnego uczniowie pod nadzorem opiekunów przygotowują sprawozdania z realizacji projektów.

Ustalenia dodatkowe

 1. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na pisemny wniosek rodziców, jeśli uczeń w uzasadnionych przypadkach nie może przystąpić do projektu.
 2. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Ustalenia końcowe

 1. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 2. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 3. W przypadku, gdy uczeń nie wybierze tematu projektu, wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
 4. Uczeń otrzymuje zaliczenie udziału w projekcie, jeżeli podjął próbę wykonania zadania i uczestniczył w konsultacjach.