Regulamin Rady Rodziców

przy Zespole Szkół Integracyjnych

im. Jana Pawła II w Radomiu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Reprezentacja ogółu rodziców w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu zwanym w dalszej części „zespołem”, nosi nazwę Rada Rodziców.

§ 2

Miejscem zebrań i siedzibą Rady Rodziców zwanej w dalszej części „Radą” jest siedziba zespołu przy ulicy Wierzbickiej 81/83.

§ 3

We wszystkich działaniach Rady uwzględnia się integracyjny charakter szkoły.

§ 4

Działalność Rady musi być zgodna z obowiązującym prawem.

§ 5

Rada będąca samorządnym przedstawicielstwem rodziców współdziała dyrektorem, Radą Pedagogiczną , Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań zespołu.

§ 6

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły placówki , organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

§ 7

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu profilaktyki;
 • opiniowanie projektu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 8

Rada Rodziców opiniuje:

 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, jeśli szkoła jest do opracowania takiego programu zobowiązana
 • projekt planu finansowego szkoły
 • szkolny zestaw programów i podręczników
 • propozycje form realizacji czwartej godziny w-fu
 • pracę n-la w związku dokonywaniem ocen y jego dorobku zawodowego
 • wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych

§ 9

W sprawie stroju szkolnego i ustaleń dotyczących przebywania ucznia na terenie szkoły w sytuacja, w których nie wymaga się jednolitego stroju Rada porozumiewa się z dyrektorem.

§ 10

Rada jest zapoznawana przez dyrektora z planem nadzoru pedagogicznego i informacją o jego realizacji

§ 11

Rada może z własnej inicjatywy wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 1

Cele działań Rady Rodziców

 1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 3. Współdziałanie z dyrektorem, jego zastępcami i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców z dokumentami programowymi zespołu, organizacją nauczania oraz wynikającymi z tego zadaniami dla szkoły i rodziców.
 4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
 5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, programu wychowawczego, programu profilaktyki, udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.
 6. § 2

  Zdania Rady Rodziców

  1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:
   1. organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska szkolnego na rzecz szkoły,
   2. podejmowanie działań służących zwiększaniu funduszy szkolnych,
   3. organizowanie wymiany doświadczeń między rodzicami.
  2. Współpraca z dyrektorem, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:
   1. dokonywanie wspólnie z wychowawcami i innymi nauczycielami analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,
   2. udzielanie pomocy w organizowaniu kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i innych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz pomoc w organizowaniu uczniom czasu wolnego od zajęć lekcyjnych,
   3. organizowanie udziału rodziców mających odpowiednie przygotowanie, w realizacji wybranych tematów przewidzianych programem nauczania,
   4. pomoc w wzbogacaniu wyposażenia szkoły.
  3. Rozszerzanie i pogłębianie oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności:
   1. pomoc dyrektorowi w dokonywaniu oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
   2. udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej Samorządowi Uczniowskiemu oraz w miarę możliwości organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym i innym zrzeszającym uczniów zespołu,
   3. branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej naszych uczniów,
   4. organizowaniu w miarę potrzeb, wspólnie z nauczycielami, prac społecznie użytecznych uczniów,
   5. organizowaniu w razie potrzeby udziału członków rady w omawianiu istotnych problemów wychowawczych w trakcie np. godzin wychowawczych,
   6. zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów,
   7. rozwijanie przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
   8. kultywowanie i wzbogacanie ceremoniału szkolnego, tradycji szkolnych i zwyczajów,
   9. propagowanie kultury i tradycji regionu,
  4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności:
   1. udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspakajania,
   2. pomaganie w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć,
   3. udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,
   4. udzielanie pomocy w prowadzeniu świetlicy oraz organizacji żywienia i dożywiania uczniów,
   5. organizowanie różnych form pomocy materialnej dla uczniów, którzy jej potrzebują.

   

  Rozdział III

  Skład, organizacja i struktura Rady Rodziców

  § 1

  1. Podstawowe ogniwo stanowi Rada Oddziałowa zwana zamiennie „trójką klasową”, w skład której wchodzą 3 osoby (rodzice lub opiekunowie uczniów danej klasy).
  2. Rada Oddziałowa jest wybierana przez ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy. Sposób wyboru zależy każdorazowo od rodziców.
  3. Rada Oddziałowa konstytuuje się bezpośrednio po wyborze, ustalając kto pełni funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
  4. Spośród Rady Oddziałowej wybierany jest jeden przedstawiciel do Rady Rodziców. Wybór następuje poprzez tajne wybory na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

  § 2

  Rada Rodziców

  1. Rada składa się z przedstawicieli Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
  2. Najwyższą władzą Rady Rodziców jest zebranie ogólne Rady.
  3. W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć poza wybranymi przedstawicielami również inni członkowie Rad Oddziałowych.
  4. W okresie między zebraniami funkcje zebrania ogólnego pełni Prezydium na czele którego stoi przewodniczący.
  5. Działalnością kieruje przewodniczący wybierany w wyborach bezpośrednich na zebraniu Rady.
  6. Rada wybiera spośród siebie Prezydium.
  7. W skład Prezydium wchodzi od 6 do 8 osób, w tym przewodniczący kierujący jego pracą.
  8. Prezydium konstytuuje się bezpośrednio po wyborze, ustalając wiceprzewodniczącego, sekretarza w razie potrzeby skarbnika.
  9. O sposobie wyboru (głosowanie jawne czy tajne) przewodniczącego i Prezydium decyduje zebranie Rady.
  10. Zmniejszenie ilości członków Prezydium w trakcie trwania kadencji nie powoduje konieczności wyborów uzupełniających, jeżeli spełniony jest warunek pkt.7, co do minimalnej liczby głosów.
  11. Rada wybiera Komisję Rewizją liczącą 3 osoby, starając się, by co najmniej jedna z nich była dobrze zorientowana w sprawach księgowych. O sposobie wyboru decyduje zebranie Rady.
  12. Komisja Rekwizycja pracuje w warunkach umożliwiających zachowanie bezstronności. Jej obrady są tajne.
  13. Komisja konstytuuje się bezpośrednio po wyborze ustalając kto pełni funkcje przewodniczącego komisji.
  14. Rada może powoływać w zależności od potrzeb również komisje problemowe i do wykonania zadań doraźnych określając zakres ich działania.
  15. Wszystkie funkcje pełnione są społecznie.
  16. Kadencja Rady i jej organów trwa 1 rok. Do czasu zebrania w nowym roku szkolnym i nowych wyborów Radę reprezentuje Prezydium z ubiegłego roku szkolnego.

  § 3

  Zadania poszczególnych ogniw.

  1. Zadania Rady Oddziałowej:
   1. realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy,
   2. dostosowanie zadań ogólnych do potrzeb danej klasy wyrażanych przez uczniów, nauczycieli, rodziców,
   3. współdziałanie z rodzicami innych klas, z przewodniczącym i prezydium,
   4. składanie rodzicom danej klasy sprawozdań ze swojej działalności.
  2. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
   1. dostosowanie zadań zawartych do konkretnych potrzeb szkoły, co wymaga stałej i konstruktywnej współpracy z dyrektorem zespołu i jego statutowymi organami
   2. opracowanie projektu planu działalności i planu finansowego na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń Rad Oddziałowych, zadań wynikających z planów pracy szkoły i jej konkretnych potrzeb; przed zatwierdzeniem plan ten konsultuje się dyrektorem zespołu,
   3. dokonanie podziału zadań między wszystkich członków prezydium,
   4. zwoływanie i prowadzenie zebrań Prezydium,
   5. zwoływanie zebrań Rady Rodziców,
   6. określanie zadań dla komisji doraźnych,
   7. kierowanie działalnością finansową i gospodarczą Rady,
   8. reprezentowanie Rady na zewnątrz.
  3. Zadania sekretarza Rady Rodziców:
   1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
   2. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady i Prezydium,
   3. prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.
  4. Zadania skarbnika Rady Rodziców:
   1. nadzór nad całokształtem działalności finansowo – gospodarczej. Jeśli Rada nie powoła skarbnika jego funkcje przejmuje prezydium.
  5. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
   1. bieżące kierowanie pracą Rady w okresie między zebraniami,
   2. podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady w okresie między zebraniami,
   3. koordynowanie działalności Rad Oddziałowych,
   4. decydowanie o działalności finansowo - gospodarczej, w tym decydowanie o wydatkowaniu funduszy,
   5. składanie okresowych sprawozdań przed ogólnym zebraniem Rady.
  6. Zadania Komisji Rewizyjnej:
   1. czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych organów z obowiązującymi przepisami,
   2. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Rady w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami przyjętymi przez Radę
   3. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
   4. kontrolowanie w razie potrzeby działalności organów Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora, Prezydium, Rad Oddziałowych z co najmniej dwóch klas,
   5. składanie sprawozdań wraz z wnioskami pokontrolnymi.

  § 4

  Organizacja pracy

  1. Zebranie ogólne Rady Rodziców jest zwoływane co najmniej raz w roku.
  2. Prawo zwołania zebrania ma przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek prezydium, dyrektora zespołu, Rady Pedagogicznej lub Rad Oddziałowych z co najmniej dwóch klas w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku.
  3. Prezydium Rady obraduje nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
  4. W zebraniach Prezydium bierze udział dyrektor lub inna osoba przez niego upoważniona, chyba, że przewodniczący i dyrektor przed zebraniem ustalą zgodnie, iż nie ma takiej potrzeby.
  5. Zebrania Rad Oddziałowych i zebrania komisji doraźnych odbywają się w miarę potrzeb.
  6. Zebrania są protokołowane, a protokoły udostępniane instancji wyższej, Komisji Rewizyjnej, dyrektorowi zespołu.

   

  Rozdział IV

  Organizacja zebrania Rady Rodziców

  § 1

  Zebranie Rady Rodziców przebiega w sposób określony poniżej

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Wnioskowej, ewentualnie Komisji Regulaminowej; tryb i sposób wyboru proponuje zwołujący zebranie,
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  3. Sprawozdanie Prezydium, za okres od poprzedniego zebrania,
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  5. Ewentualne wystąpienia zaproszonych gości,
  6. Dyskusja programowa,
  7. Zgłaszanie wniosków i podejmowanie uchwał,
  8. Sprawy różne.

  Protokół z zebrania podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania

  § 2

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze przebiega zgodnie z § 1 z tym, że dodatkowo musi wystąpić:

  1. Wybór Komisji Wyborczej,
  2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydium,
  3. Zgłoszenie kandydatur do wybieranych organów i wybory,
  4. Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Wyborczą;
  5. Ukonstytuowane się nowo wybranych organów.

   

  Rozdział V

  Zasady działalności gospodarczo – finansowej

  § 1

  Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach oświatowych.

  § 2

  Rada gromadzi fundusze w następujących źródeł:

  1. dobrowolnych składek rodziców
  2. wpłat osób fizycznych i prawnych
  3. własnej działalności gospodarczej
  4. darowizn

  § 3

  We wrześniu każdego roku Rady Oddziałowe zbierają deklaracje od rodziców co do deklarowanej wysokości składki i terminie jej wnoszenia. Rodzice mogą zadeklarować inne niż pieniężne rodzaje świadczeń

  § 4

  Fundusze mogą być przeznaczone na realizację zadań określonych w §2. Rozdziału II.

  § 5

  Wydatkowanie tych funduszy odbywa się na podstawie planu finansowego, za przygotowanie którego odpowiada przewodniczący. Plan na dany rok szkolny, po skonsultowaniu go z dyrektorem w zakresie zgodności z potrzebami zespołu, zatwierdza prezydium.

  § 6

  Rada otrzymuje sprawozdanie z jego realizacji – całościowe na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym za miniony rok szkolny, częściowe w zależności od potrzeb.

  § 7

  Rada może zlecić prowadzenie w jej imieniu księgowości i obsługi finansowo-rachunkowej. Umowę przygotowuje przewodniczący, którą po zatwierdzeniu przez Radę lub Prezydium podpisuje w jej imieniu ze zleceniobiorcą.

  § 8

  1. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w celu przechowywania środków oraz dokonywania bieżących operacji rachunkowych.
  2. Do dokonywania operacji na rachunku są upoważnieni przewodniczący oraz dwóch członków prezydium, których podpisy widnieją na karcie wzorów podpisów. Dla ważności operacji finansowych koniecznie są podpisy dwóch osób spośród upoważnionych.

   

  Rozdział VI

  Postanowienia końcowe

  § 1

  Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem.

  § 2

  Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

  § 3

  Zawiadomienie o zebraniu Rady ma formę pisemną. Powinno zawierać planowany porządek oraz informację o drugim terminie w sytuacji braku kworum. Fakt braku kworum stwierdza przewodniczący Rady.

  § 4

  W przypadku zebrania wyborczego obowiązują zapisy §1 i §2 z wyjątkiem trybu głosowania. W sprawach personalnych głosowanie jest jawne lub tajne w zależności od decyzji zebrania.

  § 5

  Uchwały podjęte w drugim terminie nie wymagają obecności co najmniej połowy uprawnionych. Zapadają zwykłą większością głosów.

  § 6

  Uchwały mają formę pisemną. Uchwały podejmowane na zebraniu ogólnym umieszcza się w protokole, który jest podpisywany przez prowadzącego i sekretarza.

  § 7

  Uchwały w sprawach finansowych podejmowane przez Prezydium są umieszczane w protokole i pisane jako odrębny dokument podpisywany przez przewodniczącego lub sekretarza. Kopia uchwały jest przekazywana do osoby prowadzącej obsługę finansową i stanowi dokument uprawniający do wydatkowania funduszy.

  § 8

  Program wychowawczy i program profilaktyki Rada uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Projekty tych dokumentów mogą być przygotowane przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną oraz przez powołane w tym celu zespoły robocze. Porozumienie osiąga się w trakcie wspólnego posiedzenia oby organów lub Rada uchwala wspomniane programy po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej.

  § 9

  Każdy członek Rady może być odwołany przed upływam kadencji, jeśli nie wywiązuje się z przyjętych obowiązków w należyty sposób, postępuje wbrew regulaminowi lub działa na szkodę zespołu. O odwołaniu decyduje zebranie ogólne Rady Rodziców lub Prezydium.

  § 10

  W przypadku konieczności zmian personalnych w składzie Rady lub Prezydium, lub w przypadku konieczności uzupełnienia składu Prezydium i Komisji Rewizyjnej, o wyborach uzupełniających decyzje Prezydium.

  § 11

  Jeśli uchwały i inne decyzje Rady i Prezydium są niezgodne z prawem lub interesem zespołu dyrektor zawiesza ich wykonanie informując o tym fakcie organ podejmujący uchwałę i właściwy organ nadrzędny.

  § 12

  Rada posługuje się pieczątką podłużną o treści:

  „Rada Rodziców przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu ul. Wierzbicka 81/83 26-600 Radom”.

  § 13

  Sposób rozwiązywania sporów jest analogiczny do zapisów zawartych w statucie zespołu.

  § 14

  Zmian w regulaminie dokonuje się, w formie skreśleń lub uzupełnień stanowiących aneksy, na podstawie uchwał Rady podjętych na ogólnym zebraniu.

  § 15

  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.