Regulamin przyznawania stypendium

za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

w Zespole Szkół Integracyjnych

im. Jana Pawła II w Radomiu

   

 

Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281 z dnia 29 grudnia 2004r., poz. 2781).

     

§1

Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za:

 1. wyniki w nauce, lub
 2. osiągnięcia sportowe.

§2

Stypendium za wyniki w nauce udziela się uczniom klas IV, V, VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Stypendium za osiągnięcia sportowe udziela się uczniom klas IV, V, VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

§3

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie przysługuje uczniom nowo przybyłym w trakcie roku szkolnego.

§4

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

§5

Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§6

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

§7

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do Szkolnej Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
 2. Wniosek powinien być złożony bezpośrednio po radzie klasyfikacyjnej, kończącej rok szkolny.
 3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§8

Szkolna Komisja Stypendialna opiniuje wnioski i przedstawia je dyrektorowi szkoły najpóźniej do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

§9

 1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń ZSI, który w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął:
  1. co najmniej 70% punktów z każdego przedmiotu (minimum dobre oceny ze wszystkich przedmiotów),
  2. średnią ocen: w klasach IV – VI szkoły podstawowej – co najmniej 5,50; a w gimnazjum- co najmniej 5,30,
  3. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął:
  1. średnią ocen nie niższą niż 5,0
  2. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
  3. ale jego udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych poza szkolnych (laureat lub finalista) wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z tych przedmiotów.

 3. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać również uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął:
  1. średnią ocen niższą niż 5,50 w klasach IV – VI szkoły podstawowej lub niższą niż 5,30 w gimnazjum,
  2. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
  3. jego postawa i szczególne zaangażowanie w zdobywanie wiedzy oraz maksymalny stopień wykorzystania przez ucznia jego możliwości, zasługuje na wyróżnienie.

§10

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dobre i spełnił jeden z warunków:
  1. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym,
  2. brał udział w finałach na szczeblu rejonowym,
  3. osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
 2. Osiągnięcia o których mowa w ust.1 § 10 powinny odnosić się przynajmniej w części do konkursów sportowych, w których uczeń reprezentował ZSI.
 3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być również przyznane uczniowi za wybitne osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących uzyskał oceny co najmniej dostateczne.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe powinien być zaopiniowany przez nauczycieli wychowania fizycznego.
 5. Uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych dyrektor ZSI może przyznać stypendium za osiągnięcia sportowe w przypadkach nie wymienionych wyżej.

§11

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się najpóźniej we wrześniu-jednorazowo, po spełnieniu przez ucznia warunków określonych w §9 lub§10.

§12

Stypendium wypłacane jest rodzicowi (prawnemu opiekunowi) na podstawie dowodu osobistego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.

§13

Nie udziela się jednocześnie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe temu samemu uczniowi.

§14

Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być dokonywane przez Szkolną Komisję Stypendialną po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.