Regulamin świetlicy szkolnej

    REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. JANA PAWŁA II W RADOMIU

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

    Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im w tym czasie optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 6. wdrażanie zasad współdziałania w grupie,
 7. niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych).

 

II. Założenia organizacyjne

 1. Świetlica jest czynna w godz. 700 – 1630 w dni, w których odbywają się zajęcia.
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej.
 3. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie, którzy:
  • ze względu na czas pracy rodziców pozbawieni są opieki wychowawczej,
  • czekają na realizację zajęć pozalekcyjnych,
  • oczekują na dalsze zajęcia, ponieważ nie uczestniczą w zajęciach religii, wychowania do życia w rodzinie, drugiego języka obcego razem z klasą,
  • nie mają lekcji z powodu nagłej nieobecności nauczyciela i są do świetlicy skierowani przez osobę odpowiedzialną za zapewnienie im opieki.
 4. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 5. Zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny przyjmowane są do 15 czerwca każdego roku szkolnego i uzupełniane w razie potrzeb w ciągu roku.

 

III. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów z sali świetlicowej.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 3. Dziecko przychodzące do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do biurka podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 4. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, odpisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, klasę oraz podaje z kim idzie do domu.
 5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 6. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów. Gdy upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości skserowania go, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego. Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez nieletnie rodzeństwo tylko w przypadku pisemnej zgody rodziców i tylko w uzasadnionych przypadkach.
 7. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 8. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel świetlicy może po uprzednim kontakcie (telefonicznym) z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu osobistego potwierdzającego jej tożsamość, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu
 9. Osoba odbierająca dziecko ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka (z chwilą odebrania go z świetlicy).
 10. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu (nie dotyczy to dzieci z klas 0-III) musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 11. W czasie zebrań klasowych (dni otwartych ) świetlica zapewnia opiekę dzieciom w godzinach pracy świetlicy.
 12. W przypadku odbioru dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub osobę wskazaną przez rodziców ,będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, innych środków odurzających, bądź zachowującą się agresywnie lub w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu dziecka – personel szkoły ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka , a jeżeli jest to niemożliwe wezwać Policję. Policja poszukuje opiekunów dziecka.
 13. W przypadku wydania orzeczenia przez Sąd regulującego władzę rodzicielską nad małoletnim zobowiązuje się rodziców do złożenia w/w orzeczenia sądowego do kierownika świetlicy.

 

IV. Obowiązki wychowanka świetlicy

 1. Kulturalne zachowanie się podczas zajęć świetlicowych.
 2. Przestrzeganie „Świetlicowych zasad” (zał. nr 1).
 3. Dbałość o porządek i wystrój świetlicy.
 4. Poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy.

 

V. Nagrody i kary wobec wychowanków

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie „Świetlicowych zasad”, kulturę osobistą itp. w postaci:

 1. pochwały ustnej,
 2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
 3. dyplomu,
 4. innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy.

Kary:

Za nie przestrzeganie „Świetlicowych zasad ”, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary w zależności od wagi uchybienia:

 1. upomnienie ustne,
 2. ostrzeżenie w obecności grupy,
 3. powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
 4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania,
 5. rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy (świadomie lub w wyniku niestosownego zachowania) będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony albo uszkodzony sprzęt.

 

VI. Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.
 2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.
 3. Miesięczny plan zajęć.
 4. Dzienniki zajęć.
 5. Lista obecności uczniów.
 6. Sprawozdania z pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.

VII. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

 1. Stołówka wydaje obiady według ustalonego grafiku.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Za ład i porządek w czasie posiłków odpowiada wychowawca świetlicy i nauczyciel dyżurujący.
 4. Spożywający posiłki mają obowiązek:
  • przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,
  • wchodzić do stołówki bez kurtek i plecaków,
  • kulturalnie i cicho zachowywać się w stołówce,
  • po posiłku odnieść naczynia i zasunąć krzesło.
 5. W stołówce, podczas posiłków mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z obiadów i nauczyciele dyżurujący.

 

 

Załącznik nr 1

Świetlicowe zasady

 1. Słuchamy i wykonujemy polecenia wychowawców.
 2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
 3. Nie używamy wulgarnych słów.
 4. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
 5. Nie stosujemy przemocy wobec innych.
 6. Rozwiązujemy konflikty w sposób kulturalny oparty na zasadzie wzajemnych ustępstw.
 7. W sposób sympatyczny i życzliwy odnosimy się do kolegów i koleżanek.
 8. Pomagamy młodszym i słabszym.
 9. Nie przerywamy osobie mówiącej – słuchamy do końca wypowiedzi.
 10. W czasie przeznaczonym na naukę odrabiamy lekcje i zachowujemy ciszę.
 11. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
 12. Szanujemy cudzą i swoją własność.
 13. Szanujemy mienie świetlicowe.
 14. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
 15. Telefonów komórkowych używamy tylko za pozwoleniem wychowawcy.
 16. Jemy kanapki, jogurty, etc. tylko przy stolikach.
 17. Nie żujemy gum.
 18. Ponosimy konsekwencje za nieodpowiednie zachowanie.