Tekst jednolity zatwierdzony w dniu 29.11.2010 r.

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych

im. Jana Pawła II

w Radomiu

Rozdział I

Nazwa i informacje wstępne

 

§ 1

Zespół Szkół Integracyjnych i. Jana Pawła II w Radomiu.

Siedziba - Radom ul. Wierzbicka 81/83

 

§ 2

    W skład Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu zwanego dalej „zespołem” wchodzą następujące szkoły:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu o strukturze organizacyjnej klas I - VI prowadząca również oddziały przedszkolne w celu rocznego przygotowania przedszkolnego
 2. Publiczne Gimnazjum Nr 14 w Radomiu o trzyletnim cyklu kształcenia

§ 3

 1. Szkoły wchodzące w skład „zespołu” są szkołami publicznymi, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 2. Szkoły wchodzące w skład „zespołu” nie mają ustalonego obwodu.

§ 4

Organem prowadzącym „zespół” jest Gmina Miasta Radomia.

§ 5

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad „zespołem” jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 6

 1. „Zespół” prowadzi: klasy integracyjne i integracyjne oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i klasy integracyjne w gimnazjum.
 2. W zależności od potrzeb mogą być tworzone klasy specjalne, z wyjątkiem klas dla uczniów z zaburzeniami zachowania, w tym z ADHD i niedostosowanych społecznie. Wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa uczniom niepełnosprawnym.
 3. W „zespole” zorganizowana jest świetlica i stołówka.

§ 7

Przy “Zespole” działa:

 1. Międzyszkolny Klub Jeździecki “CWAŁ”.
 2. “CWAŁ” działa w oparciu o swój statut, wspierając pracę wychowawczą i opiekuńczą „zespołu”.

 

Rozdział II

Misja, cele i zadania

 

§ 8

   Misja Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

   W naszej szkole staramy się być dla siebie przyjaźni, wrażliwi na drugiego człowieka i jego potrzeby. Ciągle jeszcze używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Każdy z nas jest inny, ale jednakowo ważny. Wspólnie z rodzicami dbamy o pełny możliwie wszechstronny rozwój ucznia, przygotowując go do życia w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych oraz dokonywania prawidłowych wyborów. Chcemy, by uczeń wiedział co dobre, a co złe. By pamiętał, że Polska jest naszą wspólną Ojczyzną. Pokazujemy złożoność świata, miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Rozwijamy i ukierunkowujemy ciekawość poznawczą. Kształcimy samodzielność intelektualną, umożliwiamy dokonywanie wyborów edukacyjnych stosownie do indywidualnych potrzeb i możliwości, zgodnie z zasadami skutecznej integracji.

§ 9

Cele i zadania:

 1. Zapewnienie uczniom warunków do pełnego rozwoju umysłowego, moralno – emocjonalnego i fizycznego, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki i respektując chrześcijański system wartości.
 2. Przygotowanie uczniów do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 4. Zapewnienie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.
 5. Zapewnianie uczniom opieki pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej, oraz pełnego bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez zespół na jego terenie oraz poza terenem - podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
 6. Umożliwienie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych.
 7. Przygotowanie absolwentów gimnazjum do świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
 8. Wytworzenie u pełnosprawnych uczniów prawidłowego stosunku do problemów ludzi niepełnosprawnych.
 9. Stworzenie uczniom niepełnosprawnym warunków do pełnego rozwoju osobowości poprzez bezpośredni kontakt z pełnosprawnymi rówieśnikami.

§ 10

W realizacji tych zadań zespół respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

§ 11

Praca wychowawcza i działania profilaktyczne są prowadzone w oparciu o program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.

§ 12

Sposób wykonywania zadań, realizacja celów:

 1. Prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
 3. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, specjalistycznych dla uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami – w miarę posiadanych środków.
 4. Prowadzenie zajęć dodatkowych umożliwiających uczniom rozwój ich zainteresowań w ramach organizowania im czasu wolnego.
 5. Bieżące oddziaływania wychowawcze.
 6. Organizacja opieki pozalekcyjnej w świetlicy.
 7. Praca nauczycieli, pedagoga, psychologa i innych specjalistów, w tym pedagogów specjalnych wspomaganych przez poradnie pedagogiczno – psychologiczne i inne specjalistyczne, zmierzająca do zapewniania warunków do pełnego rozwoju wszystkich uczniów w zależności od ich potrzeb i możliwości.
 8. Zapewnienie możliwości korzystania z obiektów szkolnych, pomieszczeń, pomocy dydaktycznych, świetlicy, biblioteki.
 9. Organizacja różnych imprez szkolnych i o zasięgu pozaszkolnym.
 10. Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty, opieki i wychowania.
 11. Systematyczne działania zmierzające do poznania, propagowania i wprowadzania w życie poglądów i myśli Patrona.
 12. Ścisła współpraca z rodzicami w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 13

Zespoły nauczycielskie

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje koordynator powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 4. Koordynator odpowiedzialny jest za diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, organizuje lekcje koleżeńskie, spotkania zespołu, analizuje pracę zespołu.

§ 14

Cele i zadania zespołów:

 1. Wspieranie i doskonalenie nauczycieli pod kątem realizacji treści programowych z zakresu danej edukacji.
 2. Analiza dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników pod kątem zgodności z podstawą programową, przydatności, celowości i zgodności z potrzebami, zdolnościami i zainteresowaniami uczniów.
 3. Uzgadnianie szczegółowych wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania przedmiotowego.
 4. Współdziałanie w organizowaniu klasopracowni, dbałość, troska o pomoce i uzgadnianie potrzeb w tym zakresie.

§ 15

 1. W związku ze szczególną rolą działań diagnostyczno-terapeutycznych realizowanych w ramach działalności edukacyjnej – w zespole funkcjonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą:
  • pedagodzy specjalni - tyflopedagodzy, surdopedegodzy, oligofrenopedagodzy oraz specjaliści z zakresu kształcenia integracyjnego, pełniący rolę nauczycieli wspomagających,
  • pedagog, psycholog, logopedzi, rehabilitanci ruchu, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
 2. Wszyscy specjaliści pracują w oparciu o opracowywane przez siebie plany pracy uwzględniające specyfikę pracy w klasie integracyjnej oraz potrzeby i możliwości każdego ucznia. Szczegółowe zadania mogą być określane w imiennych zakresach czynności.

§ 16

I. Zespół Terapeutyczny działa w oparciu o program, który opracowany został na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

II. Uwagi wstępne do programu:

 • W Zespole Szkół Integracyjnych w Radomiu realizowany jest program integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami.
 • Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W grupie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych znajdują się min.: dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu, wzroku i ruchu oraz innymi schorzeniami i dysfunkcjami zakłócającymi proces uczenia się i funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.
 • W szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego. Działalność edukacyjna (dydaktyczno - wychowawcza i rewalidacyjna) wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - w ramach funkcjonujących w szkole programów nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktycznego - opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, ustalonych dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy poziomu jego funkcjonowania, w tym jego kompetencji, możliwości psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych. Programy indywidualne określają zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z danym uczniem.

III CELEM działania zespołu terapeutycznego jest:

 1. Wspomaganie uczniów w edukacji i rozwoju zgodnym z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami poprzez podejmowanie działań diagnostyczno-terapeutycznych optymalizujących efekty kształcenia integracyjnego.
 2. Wspieranie nauczycieli w efektywnych działaniach edukacyjnych i integracyjnych zmierzających do optymalnego rozwoju uczniów w ramach ich realnych możliwości.

IV. ZADANIEM podstawowym zespołu terapeutycznego jest ustalanie głównych kierunków pracy z uczniami niepełnosprawnymi i koordynowanie działań w tym zakresie. Zadanie to realizowane jest przez:

 1. Wstępną obserwację uczniów i analizę dokumentacji orzeczniczej służącą poznaniu ich kompetencji, potrzeb i predyspozycji oraz stworzeniu optymalnych warunków dla ich właściwej adaptacji do życia szkolnego.
 2. Opracowanie dla uczniów indywidualnych programów edukacyjnych z uwzględnieniem: celów dydaktycznych, wychowawczo – profilaktycznych i terapeutycznych (rewalidacyjnych), pozostających w sferze możliwości rozwojowych uczniów oraz adekwatnych form pracy (określanie zasadności pracy indywidualnej lub zespołowej) – planowanych do realizacji w danym roku szkolnym.
 3. Dostosowywanie warunków nauczania do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów poprzez:
  • przydział dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych klas, zapewniający im optymalne warunki rozwoju;
  • organizowanie doradztwa dla nauczycieli w zakresie dostosowywania metod pracy do specyfiki funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych;
  • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, właściwych dla ich potrzeb i możliwości, warunków przeprowadzania sprawdzianu kompetencji lub egzaminu gimnazjalnego;
 4. Realizowanie działań edukacyjnych z wykorzystaniem metod pedagogiki specjalnej.
 5. Inicjowanie i współorganizowanie działań integracyjnych.
 6. Ocenianie poziomu funkcjonowania uczniów i stopnia realizacji indywidualnych programów poprzez dokonywanie opisu wiadomości i umiejętności uczniów osiągniętych w ciągu danego roku pracy. Zadanie to realizowane jest pod koniec każdego roku szkolnego.
 7. Korygowanie indywidualnych programów edukacyjnych w miarę zmian zachodzących w rozwoju uczniów poprzez wzbogacanie ich o nowe cele lub nowe środki ich realizacji.
 8. Decydowanie w kwestii zakończenia określonych form rewalidacji i uznawania ucznia za zrehabilitowanego w danym względzie.

V. Zadania powyższe realizowane są poprzez następujące FORMY DZIAŁANIA:

 1. Systematyczne kontakty nauczycieli i specjalistów z uczniami służące celom diagnostycznym (obserwacje ciągłe, eksperymenty pedagogiczne, badania testowe) oraz oddziaływaniom dydaktycznym, wychowawczym i rewalidacyjnym.
 2. Indywidualne konsultacje nauczycieli wspomagających z poszczególnymi terapeutami (specjalistami) oraz nauczycielami przedmiotowymi dotyczące bieżących postępów lub trudności w pracy edukacyjnej bądź diagnostycznej, przeprowadzane w miarę potrzeb.
 3. Spotkania całego zespołu terapeutycznego mogą być zwoływane przez dyrektora szkoły lub na wniosek któregoś z członków zespołu terapeutycznego w celu zanalizowania i rozstrzygnięcia bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych, bądź rewalidacyjnych.
 4. Na spotkaniach zespołu terapeutycznego omawiane są:
  • wyniki działań diagnostycznych określających poziom kompetencji i potencjalnych możliwości uczniów oraz mechanizmy ewentualnych trudności w funkcjonowaniu;
  • efekty realizacji indywidualnych programów (postępy, trudności);
  • przewidywane kierunki pracy z uczniami w kolejnym roku nauki;
 5. Przebieg spotkań zespołu terapeutycznego dokumentowany jest w księdze protokołów.

 

Specyfika działalności poszczególnych członków zespołu terapeutycznego.

§ 17

Nauczyciel wspomagający

    I. Głównym celem pracy nauczyciela wspomagającego jest wspieranie uczniów niepełnosprawnych we wszechstronnym rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości i potrzeb oraz przygotowanie do życia tak, aby mogli uczestniczyć w realizowaniu swych zadań i ról w warunkach pełnej integracji ze środowiskiem społecznym.

    II. Dla osiągnięcia tego celu nauczyciel wspomagający realizuje następujące zadania:

 1. Współuczestniczy w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjnych poprzez prowadzenie obserwacji uczniów i zapoznawanie się z dotychczasowym materiałem diagnostycznym na temat ich funkcjonowania oraz określanie celów kształcenia i form pracy rewalidacyjnej z uczniami.
 2. Po rocznej pracy nad realizacją indywidualnego programu edukacyjnego sporządza opinię na temat efektów podejmowanych wobec ucznia działań, która jest podstawą do ewentualnej weryfikacji programu indywidualnego i rozbudowywania go o nowe cele edukacyjne, planowane do osiągnięcia w kolejnym roku nauki.
 3. Wspólnie z nauczycielami wiodącymi wybiera lub opracowuje programy nauczania.
 4. Dostosowuje realizację programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych min. poprzez opracowywanie dla nich adekwatnych planów wynikowych.
 5. Organizuje we współpracy z wychowawcą klasy działania integracyjne i czuwa nad prawidłową adaptacją uczniów do środowiska szkolnego.
 6. Koordynuje zintegrowane działania wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem w zakresie form, metod, treści i oceny ucznia.
 7. Prowadzi działania edukacyjne z wykorzystaniem adekwatnych metod pedagogiki specjalnej dostosowując je do indywidualnego poziomu wydolności poznawczej uczniów.
 8. Integruje treści nauczania i wychowania z zadaniami rewalidacyjnymi, czyli włącza do procesu edukacyjnego: działania kompensacyjne, korekcyjne i usprawniające.
 9. W ramach realizacji swoich zadań współpracuje z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego.
 10. Podejmuje współpracę z domem rodzinnym w celu ujednolicenia oddziaływań domu i szkoły i wzmocnienia efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 11. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznej.

    III. Nauczyciel wspomagający zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, na którą składa się dziennik zajęć, indywidualne programy edukacyjne oraz opinie na temat osiągnięć uczniów sporządzane na koniec roku szkolnego.

§ 18

Logopeda

    I. Podstawowym celem pracy logopedów jest wszechstronny rozwój komunikacji i mowy uczniów, w szczególności niepełnosprawnych. Priorytetową jest praca z dziećmi z wadami słuchu. Terapia logopedyczna ma im pomóc w pełnym opanowaniu systemu języka polskiego w ujęciu: semantycznym, gramatycznym, artykulacyjnym i prozodycznym.

    II. Głównym zadaniem logopedy jest współorganizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. W szczególności polega ona na:

 1. przeprowadzaniu badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma
 2. diagnozowaniu logopedycznym oraz organizowaniu pomocy logopedycznej
 3. prowadzeniu terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma
 4. organizowaniu pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 5. organizowaniu i prowadzeniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 6. podejmowaniu działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia
 7. wspieraniu działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego.

    III. W ramach realizacji wymienionych zadań logopeda:

 1. Uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej przy naborze do oddziałów zerowych – przeprowadza wstępne badania logopedyczne, udziela porad wszystkim rodzicom bez względu na to czy dziecko będzie przyjęte do szkoły.
 2. Uczestniczy w opracowywaniu przez nauczycieli wspomagających indywidualnych programów dla poszczególnych dzieci, czynnie z nimi współpracuje pełniąc rolę konsultanta.
 3. Współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi.
 4. Pełni funkcje doradcze dla nauczycieli w zakresie prowadzenia ćwiczeń wspomagających mowę.
 5. Organizuje zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów, którzy tego wymagają, w zależności od potrzeb i możliwości czasowych. W pierwszej kolejności zabezpiecza potrzeby dzieci niepełnosprawnych.
 6. Podejmuje różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz pomaga innym nauczycielom w zakresie swoich kompetencji. Udziela porad i konsultacji dla wszystkich rodziców, którzy takiej pomocy potrzebują.
 7. Systematycznie i na bieżąco prowadzi dokumentację.

    IV. Rekrutacja na zajęcia logopedyczne uczniów nowo przyjętych odbywa się na podstawie badań logopedycznych z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej.

    V. Logopeda zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, na którą składa się: karta badania, w której przedstawiona jest diagnoza logopedyczna, karty terapii zawierające całoroczny przebieg ćwiczeń z zaleceniami do dalszego ich prowadzenia lub informację, że terapia została zakończona, dziennik zajęć, w którym wpisuje odbyte z dzieckiem ćwiczenia.

§ 19

Reheabilitant ruchu

    I. Celem pracy rehabilitanta ruchu jest podnoszenie sprawności fizycznej uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

    II. Cel ten rehabilitant realizuje poprzez następujące zadania:

 1. Opracowuje programy rehabilitacyjne dla każdego dziecka, które zatwierdzane są przez lekarza rehabilitacji.
 2. Prowadzi ćwiczenia rehabilitacyjne z dziećmi według programu.
 3. Prowadzi dokumentację rehabilitacji.
 4. Koordynuje zajęcia rehabilitacji odbywające się poza gabinetem – hipoterapia, pływalnia.
 5. Ściśle współpracuje i stosuje się do wskazań lekarza rehabilitacji.
 6. Współpracuje z rodzicami dzieci objętymi opieką rehabilitacyjną.
 7. Przeprowadza wizyty domowe u dzieci objętych rehabilitacją.
 8. Współpracuje z zespołem terapeutycznym szkoły – wymieniając informacje wynikające z obserwacji dzieci i udzielając wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem.
 9. Udziela instruktażu nauczycielom i opiekunom dzieci w zakresie w zakresie możliwości fizycznych dziecka niepełnosprawnego.
 10. Pomaga nauczycielom w przemieszczaniu się dzieci na zajęcia rehabilitacji na terenie szkoły.
 11. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u dzieci będących na zajęciach rehabilitacyjnych.

    III. Kwalifikacja i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych odbywa się w oparciu o wskazania lekarskie do rehabilitacji.

    IV. Rehabilitant ruchu prowadzi dokumentację, na którą składają się programy rehabilitacji opracowane dla każdego dziecka i zatwierdzone przez ich lekarza rehabilitacji oraz karty ćwiczeń rehabilitacyjnych.

§ 20

Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

    I. Celem pracy nauczyciela gimnastyki korekcyjnej jest rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej uczniów poprzez ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej, o ile jest w szkole prowadzona.

    II. Cel ten nauczyciel osiąga poprzez realizację następujących zadań:

 1. Prowadzi ćwiczenia wyrabiające nawyk prawidłowej postawy ciała, hamujące pogłębianie istniejących wad postawy i ich likwidację tzn. prowadzi ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie ciała oraz zwiększające ruchomość stawów. Materiał programowy zajęć obejmuje następujące grupy ćwiczeń:
  • * ćwiczenia ogólnorozwojowe;
   * ćwiczenia specjalne (korygujące określoną wadę);
   * ćwiczenia elongacyjne;
   * ćwiczenia antygrawitacyjne;
   * ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy ciała;
   * ćwiczenia oddechowe;
   * ćwiczenia Klappa;
   * ćwiczenia oparte na grach i zabawach z elementami gimnastyki korekcyjnej.
 2. Współpracuje z rodzicami w celu ukierunkowania ich działań w terapii korekcyjnej dzieci poprzez ich udział w lekcjach pokazowych lub dowolnych zajęciach gimnastyki korekcyjnej i konsultacje na temat pracy z dzieckiem w domu.
 3. Współpracuje z zespołem terapeutycznym wymieniając uwagi obserwacyjne na temat uczniów oraz udzielając wskazówek do pracy z dzieckiem.

    III. Na ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej kwalifikowane są dzieci na podstawie zaświadczeń i skierowań lekarza ortopedy.

    IV. Rozkład ćwiczeń, ich intensywność i czasokres wykonywania uzależnione są od sprawności dzieci oraz różnorodności wad postawy.

    V. Pod koniec roku szkolnego na spotkaniu zespołu terapeutycznego nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przedstawia wyniki uczniów w zakresie prowadzonej terapii i występuje z wnioskiem o przedłużenie lub zakończenie ćwiczeń korekcyjnych.

    VI. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej prowadzi dziennik zajęć, w którym wpisuje prowadzone z uczniami ćwiczenia – zgodnie z programem dostosowanym do rodzaju wad występujących u dzieci.

§ 21

Psycholog i pedagog

    I. Podstawowym celem pracy pedagogiczno-psychologicznej w ramach zespołu terapeutycznego jest: minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania uczniów poprzez:

  • wspieranie uczniów niepełnosprawnych, nauczycieli oraz środowiska rodzinnego w realizowaniu zadań edukacyjnych wynikających z indywidualnych programów pracy z uczniami,
  • wspieranie wychowawców w działaniach wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego,
  • pomoc uczniom sprawnym z trudnościami dydaktycznymi bądź wychowawczymi,
  • opieka nad uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

    II. Głównym zadaniem psychologa jest współorganizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. W szczególności polega ona na:

 1. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowaniu potencjalnych możliwości oraz wspieraniu mocnych stron ucznia
 2. diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określaniu odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
 3. organizowaniu i prowadzeniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 4. zapewnieniu uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 5. minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniu różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
 6. wspieraniu wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

    III. W ramach realizacji wymienionych zadań psycholog:

 1. Prowadzi dokumentację uczniów dotyczącą ich predyspozycji, potrzeb i możliwości. W przypadku uczniów niepełnosprawnych są to również orzeczenia, opinie, wnioski z badań diagnostycznych i informacje opracowywane dla każdego ucznia na koniec roku szkolnego przez nauczycieli wspomagających.
 2. Uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej przy przyjęciach do oddziałów zerowych, wspólnie z pedagogiem przygotowuje i przeprowadza wstępne badania predyspozycji dziecka.
 3. Prowadzi zajęcia specjalistyczne terapeutyczne, socjoterapeutyczne i inne w zależności od potrzeb klasy i poszczególnych uczniów oraz ich rodziców.
 4. Pomaga wychowawcom w rozwiązywaniu konfliktów grupowych i innych problemów wychowawczych, prowadzi działania interwencyjne i inne w zależności od potrzeb.
 5. Współpracuje z różnymi instytucjami min. z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi w celu zapewnienia uczniom i ich rodzinom pomocy w zakresie właściwym tym instytucjom.
 6. Włącza się czynnie w realizację programów wychowawczego i profilaktyki w szkole, opracowuje raporty o sytuacji wychowawczej w szkole i podejmowanych działaniach, czynnie uczestniczy w planowaniu pracy wychowawczej szkoły i poszczególnych nauczycieli.

    IV. Głównym zadaniem pedagoga jest współorganizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. W szczególności polega ona na:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz na analizowaniu przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych
 2. określaniu form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
 3. organizowaniu i prowadzeniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 4. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki we współdziałaniu z rodzicami i nauczycielami
 5. wspieraniu działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych nauczycieli
 6. planowaniu i koordynowaniu zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
 7. działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

    V. W ramach realizacji wymienionych zadań pedagog:

 1. Prowadzi dokumentację uczniów dotyczącą ich predyspozycji, potrzeb i możliwości. W przypadku uczniów niepełnosprawnych są to również orzeczenia, opinie i informacje opracowywane dla każdego ucznia na koniec roku szkolnego przez nauczycieli wspomagających.
 2. Uczestniczy w pracach przygotowawczych do sprawdzianów i egzaminów, głównie w zakresie dotyczącym dostosowania warunków do potrzeb ucznia.
 3. Uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej przy naborze uczniów do klas zerowych – przygotowuje i opracowuje wraz z psychologiem wstępne badania predyspozycji dziecka.
 4. Koordynuje pracami komisji do spraw zwolnień z opłat za wyżywienie i innych powoływanych doraźnie, w miarę potrzeb np. do spraw pomocy materialnej.
 5. Koordynuje działaniami związanymi z realizacją programu wychowawczego i profilaktyki, gromadzi informacje na ten temat, przygotowuje i przedstawia okresowo (nie rzadziej niż dwa razy w roku) Radzie Pedagogicznej podsumowanie sytuacji wychowawczej w szkole wraz z wnioskami.
 6. Prowadzi, dla najbardziej potrzebujących uczniów i ich rodzin, zajęcia specjalistyczne korekcyjno – kompensacyjne i terapeutyczne według indywidualnych programów terapii.
 7. Współpracuje z poradniami pedagogiczno - psychologicznymi i innymi specjalistycznymi w celu zapewnienia uczniom i ich rodzicom pomocy w zakresie właściwym tym instytucjom.

    VI. Psycholog i pedagog prowadzą dzienniki zajęć, w których rejestrują podejmowane działania.

 

Rozdział III

Wewnątrzszkolny system oceniania w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

 

§ 22

    I. Zasady oceniania opracowano w oparciu o rozporządzenie MEN w tej sprawie oraz własne doświadczenia.

    II. Celem oceniania ucznia jest:

 1. informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

    III. Ocenianie polega na rozpoznawaniu poziomu i postępów w nabywaniu określonych programem umiejętności i wiadomości oraz formułowaniu oceny.

    IV. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
 3. ocenianie bieżące,
 4. ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 6. ustalenie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) - informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
 8. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

§ 23

    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o warunkach realizacji i sposobie zaliczenia projektu edukacyjnego, które zawarte są w Regulaminie dotyczącym projektu edukacyjnego. Informacje te przedstawione są rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

§ 24

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
 2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 3. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i ocena klasyfikacyjna zachowania jest wynikiem pracy i zachowania ucznia w trakcie całego okresu, którego dotyczy. Uczeń ma możliwość poprawiania ocen na bieżąco.

§ 25

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (odnosi się to również do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikających ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego), uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej mającej uprawnienia do wydawania tego rodzaju opinii.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych i artystycznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 26

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 27

Ocenianie bieżące i klasyfikowanie śródroczne

    I. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się 1 raz w terminie około 15.01 każdego roku.

    II. Ocenianie z przedmiotu religia prowadzone jest w ciągu całego roku szkolnego według skali wyrażonej cyframi od 1 do 6. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję, ale jest wliczana do średniej ocen ucznia, o ile uczeń uczestniczy w tych zajęciach.

    III. Regulamin oceniania w klasach I – III

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. W trakcie każdego semestru nauczyciel formułuje ocenę opisową ustną lub pisemną dla każdego ucznia, oceniając bieżące umiejętności i wiadomości z zakresu każdej edukacji. Ocena ta przekazywana jest uczniom i rodzicom w formie ustnej lub pisemnej. Bieżąca ocena na piśmie dokonywana jest w zeszytach uczniów, kartach pracy, sprawdzianach i testach. Nauczyciel dokonując oceny podkreśla dobre, prawidłowe aspekty pracy ucznia, wskazuje również elementy, które wymagają poprawy, doskonalenia np.: „Wspaniale! Bezbłędnie!”, „Gratuluję”, „Piszesz bardzo starannie!”, „Dobrze, ale musisz jeszcze poćwiczyć tabliczkę mnożenia”, ”Tym razem ci się nie udało, popracuj nad pisaniem wyrazów z ó niewymiennym. Następnym razem powinno być lepiej.”, „Licz uważniej”, itp. Nauczyciel może stosować, w pracach uczniów, równolegle z zapisem słownym, skrócony, symboliczny zapis oceny, po wyjaśnieniu go rodzicom i dzieciom. O sposobie takiego zapisu oceny decyduje nauczyciel.
 2. Bieżąca ocena zapisywana w dzienniku jest oceną literową: A, B, C, D, E, F:
  • A - Uczeń wyróżnia się na tle klasy posiadanymi umiejętnościami i wiadomościami. Ich poziom wykracza ponad wymagania określone w podstawie programowej dla tego etapu edukacyjnego. Samodzielnie rozwiązuje bardzo trudne problemy. Poszukuje i podaje propozycje różnych rozwiązań. Osiąga wspaniałe rezultaty. Ocena dotyczy również uczniów o ograniczonych możliwościach, którzy mimo to osiągają bardzo dobre rezultaty.
   B - Uczeń samodzielnie pokonuje problemy i trudności pojawiające się na zajęciach. Pracuje systematycznie. Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami odpowiednimi dla tej klasy i zgodnie z wymaganiami. Osiąga rezultaty adekwatne do swoich możliwości.
   C - Uczeń samodzielnie wykonuje zadania o mniejszym stopniu trudności (niż B). Zdarza mu się popełniać błędy. Ocena dotyczy również tych uczniów, którzy mogliby osiągać lepsze rezultaty przy większym wkładzie pracy.
   D - Uczeń radzi sobie z pokonywaniem, rozwiązywaniem prostych zadań przy pomocy nauczyciela. Często popełnia błędy. Ocena dotyczy również tych uczniów, którzy mogliby osiągać lepsze rezultaty przy większym wkładzie pracy.
   E - Uczeń podejmuje próby rozwiązania bardzo prostych zadań, radzi sobie z nimi wyłącznie z pomocą nauczyciela.
   F - Uczeń nie radzi sobie z rozwiązywaniem najprostszych problemów, nawet przy pomocy nauczyciela. Mimo zastosowanego wsparcia nie jest w stanie opanować elementarnych (koniecznych dla dalszej edukacji i rozwoju) umiejętności i wiadomości.
 3. Podsumowania oceny ucznia dokonuje się trzy razy w roku ( około 15 XI, po pierwszym semestrze i około 15 IV) na opracowanych kartach oceny ucznia, oraz na zakończenie roku szkolnego w arkuszach ocen.

    IV. Regulamin oceniania w klasach IV – VI PSP Nr 14 i Gimnazjum Nr 14 w Radomiu

 1. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry: I do około 15.01.i II do końca r. szk. Dokładny czas trwania semestrów podaje dyrektor szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego. Co najmniej raz w każdym semestrze np. około 15.XI. i 15.IV podsumowujemy punkty, informujemy rodziców o dotychczasowych osiągnięciach uczniów (bez konieczności dokładnego przeliczania punktów na stopnie, przekazujemy informacje typu: były 3 prace klasowe, uczeń zdobył na 30 punków 18, z prac domowych jest dobrze, ale musi wzmóc aktywność na zajęciach). Informacje te mogą być przekazywane podczas dyżurów nauczycieli.
 2. Oceniamy stosując następujące zasady:
  1. Maksymalna ilość punktów przewidzianych na każdy semestr wynosi 100 dla przedmiotów o liczbie godzin 3 i więcej tygodniowo, 50 dla przedmiotów o liczbie godzin 1 lub 2 w tygodniu. Na wniosek nauczycieli zespołu przedmiotowego w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie innego limitu punktów.
  2. Istnieje możliwość przydzielania punktów ujemnych w zależności od specyfiki przedmiotu np. za: brak pomocy do zajęć wymaganych przez nauczyciela, brak odpowiedniego stroju na lekcji w-f, brak pracy domowej itd.
  3. Nauczyciel może na koniec roku szkolnego przyznać uczniowi premię do 5% limitu punktów za specjalne, nie przewidziane programem umiejętności, wiadomości, sukcesy, szczególne zaangażowanie w danej dziedzinie itp.
  4. Nauczyciele tych samych specjalności ustalają wspólnie podział punktów w celu ujednolicenia kryteriów z danego przedmiotu z zastrzeżeniem, że najmniejszą częścią punktu jest 0,5 bez względu na to za co są one przyznawane. W przypadku liczenia średniej punktów np. z dyktand wynik zaokrąglamy wg podanego przykładu: 1,1~1; 1,2~1; 1,3~1,5; 1,4~1,5; 1,6~1,5; 1,7~1,5; 1,8~2; 1,9~2
 3. Nauczyciel ma obowiązek podać na początku roku szkolnego uczniom i rodzicom sposób przyznawania punktów i ich rozkład na poszczególne formy.
 4. Ocena na semestr jest oceną punktową, obowiązkowo przeliczenia na ocenę cyfrową dokonujemy dopiero na koniec roku szkolnego według następującej skali:
 5.  

  Ocena cyfrowa Liczba punktów przy limicie 100 Liczba punktów przy limicie 50 Wskaźnik procentowy
  1 niedostateczny  0 < p £ 50 0 < p £ 25 Od 0% do 25% włącznie
  2 dopuszczający 50 < p £ 100 25 < p £ 50 Pow. 25% do 50% włącznie
  3 dostateczny 100 < p £ 140 50 < p £ 70 Pow 50% do 70% włącznie
  4 dobry 140 < p £ 170 70 < p £ 85 Pow 70% do 85% włącznie
  5 bardzo dobry 170 < p £ 190 85 < p £ 95 Pow 85% do 95% włącznie
  6 celujący 190 < p £ 200 95 < p £ 100 Pow 95%

  Przy innym limicie punktów obowiązuje ten sam wskaźnik procentowy. Przeliczenia na ocenę cyfrową można dokonywać również w trakcie roku szkolnego na życzenie rodziców.

 6. Dokumentowanie oceny prowadzone jest w dzienniku lekcyjnym, w którym zapisujemy liczbę punktów za poszczególne formy pracy ucznia i osiągane umiejętności. Na koniec semestru sumujemy w dzienniku zdobyte punkty. Nauczyciel przedmiotu obowiązany jest informować wychowawcę o stanie klasy, problemach i osiągnięciach uczniów.
 7. W czasie nieobecności ucznia na pisemnym sprawdzianie wiadomości otrzymuje on 0 punktów. Nauczyciel odnotowuje ten fakt wpisując „nb”, „n” lub „/”. Uczeń jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu w ciągu następnego tygodnia lub w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, chyba, że nauczyciel stwierdzi brak konieczności zaliczenia – wtedy obniża się limit punktów. Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o terminie i zakresie zaliczenia. Zaliczenie powinno się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady, jeżeli jest to niemożliwe uczniowi obniża się limit punktów.
 8.  
  1. W przypadku dłuższej nieobecności (uzasadnionej) powodującej niemożność zaliczenia sprawdzianu, zdobycia punktów za daną umiejętność, maksymalną liczbą punktów będą punkty zdobyte w czasie obecności ucznia. Ocena końcowa obliczana jest według skali procentowej (jak w §4). Nie dotyczy przypadku, gdy brak jest podstaw do klasyfikowania ucznia.
  2. W przypadku oceniania bieżącego za pomocą „+” i „-”np. za aktywność, prace domowe, odpowiedzi, zadania dodatkowe itp., gdy podliczenie następuje dopiero na koniec semestru, uczniowi, który ma znaczną ilość nieobecności usprawiedliwionych spowodowanych dłuższą chorobą lub inną ważną przyczyną, limit punktów za te formy obniża się proporcjonalnie do frekwencji.
  3. Przypadki wymienione w punktach a) i b) wymagają indywidualnego rozpatrywania z zachowaniem zasady, że dobro ucznia jest na pierwszym miejscu.
 9. W przypadku dzieci niepełnosprawnych dopuszcza się ocenianie innych form pracy niż pozostałej grupy uczniów. Maksymalna liczba punktów w danym semestrze nie zmienia się. Planując formę sprawdzianu należy w miarę możliwości uwzględnić predyspozycje dzieci, ich ograniczenia i możliwości psychofizyczne. Może to dotyczyć również uczniów pełnosprawnych. Możliwe jest dokumentowanie oceny bieżącej ucznia niepełnosprawnego tylko w dzienniku nauczyciela wspomagającego.
 10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców uczniowi umożliwia się poprawę (daje szansę na zdobycie większej ilości punktów). Dotyczy to głównie form pisemnych (w przypadku informatyki również praktycznych - przy komputerze). Uczeń zgłasza chęć poprawy w ciągu kilku dni od chwili, kiedy poznał wynik sprawdzianu, a termin poprawy wyznacza nauczyciel planując ją w czasie wolnym ucznia i swoim. Aby uniknąć „poprawiania się” w nieskończoność i na wszelki wypadek, przyjmuje się zasadę, że uczeń ma tyle punktów ile zdobył za drugim razem, nawet, jeżeli jest to mniejsza ilość.
 11. W razie nieobecności nauczyciela lub innej ważnej przyczyny nie leżącej po stronie ucznia utrzymana jest maksymalna liczba punktów przewidzianych na dany semestr (nauczyciel powinien w tym przypadku zmodyfikować rozkład przyznawania punktów) lub nauczyciel obniża limit punktów.
 12. W przypadku przedmiotów artystycznych dopuszcza się podwyższenie oceny rocznej o jeden stopień, w szczególności z bardzo dobrej na celującą, jeżeli uczeń reprezentuje z powodzeniem szkołę na zewnątrz np. bierze udział i odnosi sukcesy w zawodach i konkursach szczebla co najmniej rejonowego, osiąga dobre wyniki w szkole plastycznej, muzycznej lub innej kierunkowej dla danego przedmiotu.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych systemów oceniania opracowują nauczyciele przedmiotowi, zachowując zasadę, że w obrębie jednego przedmiotu ocenia się jednakowo.
 14. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek innych form notowania osiągnięć ucznia w dzienniku poza wymienionymi w tym Regulaminie i w przedmiotowych systemach.
 15. Oceny, punkty i inne przyjęte znaki wpisujemy kolorem niebieskim lub czarnym. Dla podkreślenia rangi oceny np. z klasówki lub poprawy itp.. można użyć koloru czerwonego.

§ 28

    I. Ocenianie zachowania

Ocena zachowania powinna uwzględniać wszelkie aspekty życia ucznia, jego postawy, postępowanie i wpływ zachowania na innych. Postawa ucznia w szkole i poza nią nie może się różnić i godzić w dobro innego człowieka. Przy ustalaniu oceny zachowania będą brane pod uwagę wszelkie informacje o postępowaniu niezgodnym z powszechnie przyjętymi zasadami moralnymi. Najważniejszym bowiem kryterium jest postawa ucznia, którą prezentuje na co dzień, w każdej sytuacji życia szkolnego i społecznego.

    II. Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się w szczególności:

 1. Stopień jego wywiązywania się z obowiązków ujętych w Regulaminie Szkolnym, w szczególności:
  • systematyczne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i czynny w nich udział,
  • rozwijanie własnych zainteresowań,
  • systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, zajęcia dodatkowe,
  • terminowe usprawiedliwianie nieobecności,
 2. Postawy wobec wszystkich członków społeczności szkolnej oraz wobec innych osób, a także środowiska.
 3. Wpływ jego zachowania na innych, w szczególności na kolegów i koleżanki.

    III. Ocena zachowania a promowanie

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

    IV. Gromadzenie informacji o uczniu:

 1. obserwacje zachowań w różnych sytuacjach i na różnych płaszczyznach życia szkolnego,
 2. sporządzanie zapisów w zeszycie uwag (negatywnych i pozytywnych),
 3. sporządzanie notatek okolicznościowych i wpisy do dziennika lekcyjnego,
 4. samoocena ucznia dokonywana przynajmniej raz w semestrze,
 5. ocena postaw i zachowania dokonywana przez klasę,
 6. wykaz proponowanych ocen zachowania uczniów danej klasy przez różnych nauczycieli.

    V. Tryb dokonywania usprawiedliwień:

 1. O przyczynie nieobecności i przewidywanym terminie jej trwania rodzic lub opiekun powinien powiadomić wychowawcę w ciągu 3 dni telefonicznie lub osobiście.
 2. Każdą nieobecność na zajęciach rodzic usprawiedliwia w formie pisemnej, podając jej przyczynę, lub przedkładając zwolnienie lekarskie na pierwszej lekcji wychowawczej po powrocie ucznia do szkoły, nie później niż w ciągu tygodnia.
 3. Nieobecność na lekcjach początkowych usprawiedliwia się najpóźniej dnia następnego.
 4. Zwolnienia z 1 lub kilku lekcji możliwe są po okazaniu pisemnej informacji od rodziców lub na ich osobistą prośbę, także telefoniczną.
 5. Usprawiedliwianie spóźnień odbywa się na bieżąco lub dnia następnego pisemnie lub ustnie.
 6. O każdej nietypowej sytuacji dotyczącej frekwencji rodzice i wychowawca informują się niezwłocznie.
 7. Jeżeli rodzic lub opiekun nie wywiąże się w terminie ze zobowiązań określonych w punktach 1 – 4, nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.

    VI. Skala ocen zachowania:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

    VII. Kryteria oceniania zachowania

 1. Nie można pozytywnie ocenić zachowania ucznia, który:- używa telefonu lub innych urządzeń elektronicznych na lekcji bez wyraźnego zezwolenia nauczyciela prowadzącego, a w czasie przerw używa telefonu lub innych urządzeń elektronicznych do celów innych niż rozmowa, czyli fotografowania, filmowania, nagrywania itp.
 2. Uczeń nie może mieć pozytywnej oceny zachowania, jeżeli nie potrafi właściwie zareagować (poinformować w razie potrzeby osoby dorosłe) na przejawy wszelkich zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu, ponieważ uważa, że jest to donosicielstwo.
 3. O ocenie wzorowej lub bardzo dobrej przesądza spełnianie prawie wszystkich kryteriów dotyczącej danej oceny.
 4. O ocenie nieodpowiedniej lub nagannej może zdecydować już jedno z zachowań wymienionych w kryteriach tych ocen zachowania w zależności od stopnia szkodliwości czynu i jego rangi.
 5. Jeżeli w pierwszym semestrze uczeń otrzymał ocenę zachowania nieodpowiednią lub naganną, na koniec roku szkolnego nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. W przypadku uczniów kończących szkołę można odstąpić od tej reguły, jeżeli uczeń w sposób wyjątkowo zauważalny podejmował skuteczne działania, które doprowadziły do radykalnej zmiany zachowania na lepsze.
 6. Dodatkową wartość przy ocenie pozytywnej mają inne działania, np. wolontariat, działalność w organizacjach pozaszkolnych, sportowych, charytatywnych i innych o podobnym charakterze.
 7. W klasie, w której jest realizowany projekt edukacyjny, wpływ na ocenę zachowania ma również udział ucznia w realizacji tego projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział w projekcie edukacyjnym dyrektor może zwolnić ucznia z jego realizacji. Na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 8. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania (tabela).(plik w formacie pdf)

§ 29

Klasyfikacja

 1. Klasyfikacja w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z pkt. 2 i 3
 2. W klasie I-III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. W klasie I-III szkoły podstawowej roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
  • celujący 6
   bardzo dobry 5
   dobry 4
   dostateczny 3
   dopuszczający 2
   niedostateczny 1

  Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w stopniach według następującej skali (nie dotyczy uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym – w ich sytuacji ocena jest opisowa):

   wzorowe
   bardzo dobre
   dobre
   poprawne
   niepoprawne
   naganne
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ocenę tę ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt.15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  • a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
   b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
   c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
   d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
   e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
   f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
   g) okazywanie szacunku innym osobom
 11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promowanie lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. § 28 pkt.3. ust.2)
 12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 13. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, zaś wychowawca o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapisują przewidywane roczne oceny z zajęć edukacyjnych w zeszytach przedmiotowych lub dzienniczkach). Informacje tę rodzic potwierdza podpisem. W przypadku nieobecności ucznia to wychowawca bezpośrednio informuje rodzica.
 14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków np. przez organizację zajęć dodatkowych, konsultacji, pomocy koleżeńskiej lub w innej formie w zależności od potrzeby.
 15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych do dyrektora szkoły.
 16. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
  • a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej ,oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych
   b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
   c) sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 17. W skład komisji, o której mowa, wchodzą:
  • a) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
     * dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
     * nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
     * dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne
   b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
     * dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
     * wychowawca klasy,
     * wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
     * pedagog,
     * psycholog,
     * przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
     * przedstawiciel rady rodziców.
 18. Warunki i tryby uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  • a) Uczeń ma prawo starać się o poprawę przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jego zdaniem lub jego rodziców jest ona zaniżona.
   b) Uczeń ma prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocena jeżeli:
     * rzetelnie pracował przez cały rok szkolny i nie unikał zajęć;
     * wszystkie nieobecności na danych zajęciach ma usprawiedliwione i wykorzystał wszystkie możliwości poprawy prac pisemnych w terminie ustalonym przez nauczyciela; jeżeli uczeń zadeklarował chęć poprawy, a z niej nie skorzystał, nauczyciel powinien sporządzić na ten temat notatkę w zeszycie uwag danej klasy;
     * uzyskał po 50 % punktów możliwych do zdobycia ze wszystkich form poza sprawdzianami pisemnymi (aktywność, prace domowe, prace dodatkowe, odpowiedzi ustne itp.); Uczeń może się poprawić tylko o jedną ocenę wzwyż.
 19. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej.
  • a) Uczeń może przystąpić do sprawdzianu, w celu ustalenia wyższej niż przewidywana oceny, na pisemny uzasadniony wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły najpóźniej następnego dnia od momentu zapoznania się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi.
   b) Sprawdzian ma formę pisemną i ustną obejmuje materiał z całego roku szkolnego. Z przedmiotów artystycznych (plastyka, technika, muzyka), wychowania fizycznego oraz informatyki sprawdzian powinien składać się z części teoretycznej (np. wiadomości z teorii muzyki, z wybranej dziedziny sportu, kultury fizycznej, olimpiad itp.) i części praktycznej.
   c) Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły.
   d) Sprawdzian obejmujący materiał nauczania z całego roku szkolnego opracowuje nauczyciel uczący we współpracy z innymi nauczycielem prowadzącym takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne.
   e) Na prośbę nauczyciela uczącego może on zostać zwolniony z przeprowadzenia sprawdzianu. Dyrektor szkoły wyznacza wówczas innego nauczyciela danego przedmiotu lub pokrewnego.
   f) Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
     * dyrektor lub wicedyrektor szkoły
     * nauczyciel tego samego lub przedmiotu pokrewnego
     * wychowawca
     * rodzic, jako obserwator (jeżeli sobie tego życzy)
   g) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający następujące dane:
     * termin egzaminu,
     * ustaloną ocenę,
     * skład komisji i podpisy,
   h) Załącznikiem jest praca ucznia oraz informacja w przypadku sprawdzianu praktycznego. Protokół dołącza się do arkusza ocen.
 20. Warunki i tryby uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  • a) Uczeń ma prawo do wystąpienia o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, jeżeli jego zdaniem lub jego rodziców jest ona zaniżona, albo gdy wystąpiły dodatkowe okoliczności, o których wychowawca nie wiedział przed wystawieniem oceny zachowania.
   b) Tryb dokonywania poprawy oceny zachowania.
     * Poprawę oceny rocznej zachowania umożliwia się uczniowi, który złożył (lub jego rodzice) prośbę na piśmie do wychowawcy klasy i odpowiednio ją umotywował.
     * Uczeń powinien to uczynić najpóźniej następnego dnia po zapoznaniu się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi.
     * Wychowawca dokonuje ponownej analizy oceny zachowania we współpracy z:
         - rodzicami
         - psychologiem, pedagogiem
         - dyrektorem lub osobą wyznaczoną przez niego.
     * Podczas rozmowy komisja pomaga wychowawcy w ustaleniu oceny, głos decydujący ma jednak wychowawca klasy.
     * Ponownie ustalona ocena jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej poprzednio.
     * Wychowawca uzasadnia na piśmie ocenę zachowania, a notatkę dołącza do arkusza ocen
 21. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt.20
 22. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 23. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych.
 24. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a przeprowadza się go w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 25. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 26. W skład komisji wchodzą:

   a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
   b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
   c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji
 27. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.
 28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 29. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub obniżeniem oceny z zachowania do oceny nagannej należy powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 30. Klasyfikacyjna roczna uwzględnia osiągnięcia i postępy ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

§ 30

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki.
 5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej za wyjątkiem egzaminów klasyfikacyjnych z: zajęć technicznych i artystycznych plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą).
 9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który jest przechowywany razem z arkuszem ocen ucznia.

§ 31

Promocja

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. W wyjątkowych przypadkach ucznia klasy I – III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie na wniosek wychowawcy, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Uczeń klasy IV, V szkoły podstawowej i klasy I, II gimnazjum otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem §28 pkt.3 ust.2) oraz §31 pkt.4
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, chyba, że rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, promuje go, mimo niezdanego egzaminu z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane są w klasie programowo wyższej. Rada pedagogiczna może podjąć taka decyzję tylko raz w ciągu danego etapu edukacyjnego.
 5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, jeżeli średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii wynosi co najmniej 4,75 i ma co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, otrzymują z danego przedmiotu w danym roku szkolnym celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 32

Sprawdzień i egzamin gimnazjalny

 1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przekłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 3. Zwolnienie ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
 4. Sprawdzian i egzamin przeprowadza się według zasad określonych w rozporządzeniu MEN w tej sprawie.

§ 33

Ukończenie szkoły

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć edukacyjnych obowiązkowych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz jeżeli przystąpił do sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej lub egzaminu gimnazjalnego. Ponadto na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego.
 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i religii, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Rozdział IV

Organizacja zespołu

 

§ 34

 1. Podstawową jednostką organizacyjną zespołu jest oddział, liczbę uczniów w oddziale określają odrębne przepisy.
 2. Wszystkie oddziały są integracyjne lub specjalne o ile zajdzie konieczność ich utworzenia.
 3. Oddziały dzieli się na grupy na następujących zajęciach edukacyjnych: wychowaniu fizycznym, j. obcym, informatyce.
 4. Liczbę uczniów w grupach i zasady podziału na grupy określają odrębne przepisy.

§ 35

 1. W I etapie edukacyjnym prowadzi się kształcenie zintegrowane.
 2. W II etapie szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Zajęcia wychowania przedszkolnego trwają 5 godzin (zegarowych) dziennie.
 4. Formę, czas trwania i organizację zajęć o oddziale specjalnym określają odrębne przepisy.
 5. Zajęcia lekcyjne odbywać powinny się w systemie jednozmianowym, chyba, że nie pozwalają na to warunki lokalowe.

§ 36

 1. Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny „zespołu” opracowany na podstawie szkolnego planu nauczania.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć, opracowany przez powołany do tego celu przez dyrektora zespół, zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej ucznia, opiniowany jest przez Radę Pedagogiczną.

§ 37

„Zespół” prowadzi świetlicę szkolną dla uczniów każdej ze szkół wchodzących w jego skład.

 1. W świetlicy szkolnej przebywają uczniowie, którzy:
  1. muszą przebywać w szkole przed lub po zajęciach, ze względu na czas pracy rodziców,
  2. czekają na realizację zajęć pozalekcyjnych,
  3. oczekują na dalsze zajęcia, ponieważ nie uczestniczą w pewnych zajęciach np. religii, wychowania do życia w rodzinie, drugiego języka obcego razem z klasą, itp.
  4. nie mają lekcji z powodu nagłej nieobecności nauczyciela i są do świetlicy skierowani przez osobę odpowiedzialną za zapewnienie im opieki.
 2. Opiekę nad uczniami poza godzinami zajęć lekcyjnych sprawuje świetlica, pod warunkiem, że rodzice dokonali zapisu dziecka do świetlicy i uczeń w niej przebywa.
 3. Ze względu na dużą liczbę uczniów korzystających ze świetlicy i szczególny integracyjny charakter świetlicy można tworzyć stanowisko kierownika świetlicy, odpowiedzialnego za planowanie i organizację pracy świetlicy, prawidłowy przebieg procesu opiekuńczo – wychowawczego, dla którego dyrektor „zespołu” określa szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
 4. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych co najwyżej 25 osobowych.
 5. Do głównych zadań świetlicy należy prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, rekreacyjnych i innych w zależności od potrzeb, przy zastosowaniu różnorodnych form i metod. Uczniom pozostającym w świetlicy organizuje się czas w taki sposób, by mogli przygotować się do zajęć i rozwijać swoje zainteresowania.
 6. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z obiadów.
 7. Świetlica koordynuje organizację dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, w stosunku do których gmina ma taki obowiązek.
 8. Uczeń uczęszczający do świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świetlicy, opracowanego przez wychowawców świetlicy, opiniowanego przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

§ 38

Zadania wychowawców świetlicy:

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci, a w szczególności proporcjonalne oddziaływania w zakresie poznawczo – kształcącym, rozrywkowo – zabawowym i zdrowotno – rekreacyjnym.
 2. Stosowanie urozmaiconych form i metod pracy w celu efektywności i atrakcyjności zajęć.
 3. Prowadzenie bieżących konsultacji z wychowawcami klas i rodzicami (opiekunami) w sprawach uczniów uczęszczających do świetlicy – w miarę potrzeb.
 4. Pomoc uczniom w nauce (odrabianiu prac domowych) – w miarę potrzeb.
 5. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w świetlicy.
 6. Udział w opracowywaniu rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej, regulaminu i sprawozdania z działalności świetlicy.
 7. Systematyczne prowadzenie dzienników zajęć.
 8. Dbałość o powierzony sprzęt i pomoce naukowe.

§ 39

 1. W klasach integracyjnych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego dodatkowo zatrudniony jest nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania tego stanowiska, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego określone są w §17
 2. Uregulowania dotyczące zatrudnienia nauczyciela wspomagającego:
  1. w oddziale przedszkolnym oraz w szkole podstawowej nauczyciel wspomagający jest zatrudniony w wymiarze etatu do każdej klasy,
  2. wskazane jest, by do jednej klasy szkoły podstawowej był przypisany jeden nauczyciel wspomagający, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem ze względu na potrzeby i możliwości uczniów oraz specyfikę oddziaływań wynikających z wieku uczniów,
  3. zasada ta nie dotyczy języka obcego - nauczyciel wspomagający powinien znać ten język,
  4. sposobie rozdzielenia godzin jakimi dysponuje nauczyciel wspomagający w danej klasie decyduje dyrektor w porozumieniu z pedagogiem, nauczycielem wspomagającym i wychowawcą klasy, a wynika to z potrzeb i możliwości konkretnych uczniów,
  5. w gimnazjum ze względu na niezbędny poziom merytoryczny z poszczególnych przedmiotów nauczyciele wspomagający są przydzielani nie do konkretnej klasy lecz do przedmiotu; powinni zatem być również specjalistami w danej dziedzinie lub przynajmniej znać się na niej, jeśli nawet nie mają formalnych kwalifikacji przedmiotowych,
  6. wymiar godzin nauczycieli wspomagających zatrudnionych w gimnazjum jest uzależniony od ilości godzin zajęć edukacyjnych w klasie.

§ 40

    Ze względu na konieczność zapewnienia wszystkim dzieciom odpowiednich, bezpiecznych warunków do kształcenia w PSP nr 14 można zatrudniać pomoc nauczyciela. Ilość etatów pomocy nauczyciela i organizacja pracy jest uzależniona od potrzeb uczniów, składu klasy, rodzaju niepełnosprawności uczniów. Szczegółowe zadania określa dyrektor imiennie.

§ 41

    W przypadku przyjęcia do „zespołu” uczniów wymagających cewnikowania i innych zabiegów ściśle medycznych zatrudnia się osobę uprawnioną do ich wykonywania i stwarza warunki, które na to pozwalają.

§ 42

    Nauka i wychowanie w „zespole” prowadzona jest według programów wpisanych w „Szkolny zestaw programów nauczania” przygotowywanych w oparciu o „Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego”.

§ 43

    Szczególną opieką otacza się dzieci niepełnosprawne poprzez włączanie ich do wszystkich zajęć prowadzonych przez „zespół” i organizowanie im zajęć specjalistycznych.

§ 44

Organizacja zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów.

 1. W „zespole” mogą być organizowane dodatkowe zajęcia płatne np. nauka języka obcego i logorytmika w oddziale przedszkolnym oraz inne w zależności od potrzeb i możliwości, zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku trudnej sytuacji materialnej jest możliwe zwolnienie z odpłatności.
 2. Decyzję o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych (j angielski i logorytmika) podejmują rodzice w momencie zgłoszenia dziecka do szkoły. Deklaracja ta jest wiążąca przez czas kształcenia w oddziale przedszkolnym.
 3. Udział ucznia w zajęciach dodatkowych typu zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, innych specjalistycznych, kołach zainteresowań, sportowe itp. jest możliwy po złożeniu przez rodziców prośby lub deklaracji w tej sprawie.

§ 45

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, zespół organizuje formy opieki i pomocy w oparciu o stosowne przepisy.

I Formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej:
 1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – dla uczniów mających trudności w uzyskiwaniu postępów z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych,
 2. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów posiadających zalecenia do tego rodzaju zajęć wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 3. zajęcia logopedyczne - dla uczniów z zaburzeniami mowy, powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę szkolną. Zajęcia prowadzi logopeda,
 4. zajęcia rehabilitacji (fizjoterapii) – dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Zajęcia prowadzi rehabilitant,
 5. inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – psychologiczno – pedagogicznym. Zajęcia prowadzi psycholog lub pedagog szkolny albo inny specjalista w zależności od potrzeb.
II Pomocy materialnej można udzielić w formie:
 1. stypendium za wyniki w nauce, lub osiągnięcia sportowe przyznawanych zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium, opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną,
 2. stypendium socjalnego przyznawanego zgodnie z odrębnymi przepisami
 3. dożywiania uczniów w trudnej sytuacji materialnej w formie posiłków finansowanych przez MOPS lub sponsorowanych,
 4. zaopatrzenia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w podręczniki szkolne (nowe, pozyskane od sponsorów lub używane, pozyskane od uczniów),
 5. pokrycia całości lub części kosztów związanych z organizowanymi przez „zespół” różnymi formami wypoczynku,
 6. bezpłatnych miejsc, biletów wstępu, itp. uzyskanych od organizatorów różnego rodzaju form spędzania czasu pozalekcyjnego,
 7. środków materialnych i rzeczowych w ramach doraźnych akcji np. charytatywnych.

§ 46

I Zespół w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju ucznia, współpracuje z różnymi poradniami, w tym psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi. Współpraca ta polega na:

 1. uzyskiwaniu przez zespół opinii i orzeczeń dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub innych z trudnościami,
 2. uzyskiwaniu opinii w sprawie kwalifikacji do takich form pomocy dla uczniów jak:
  1. podjęcia nauki w szkole integracyjnej,
  2. organizacji nauczania indywidualnego,
  3. dostosowania wymagań edukacyjnych i innych wskazań do pracy z dzieckiem,
  4. zaleceń do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
  5. dostosowywania warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
 3. współdziałaniu w zakresie organizacji zajęć związanych z wyborem przez uczniów dalszej drogi edukacyjnej
 4. organizowaniu spotkań i szkoleń z poradniami i różnego typu specjalistami w celu konsultowania trudności uczniów i uzyskiwania porad co do terapii
 5. korzystaniu przez rehabilitanta zatrudnionego w „zespole” z zaleceń i wskazań lekarskich co do rehabilitacji. Ponieważ „zespół” nie zatrudnia lekarza, korzysta z usług lekarza, który podpisze z NFZ stosowny kontrakt. „Zespół” na mocy porozumienia między lekarzem a dyrektorem, za zgodą organu prowadzącego umożliwia korzystanie z pomieszczeń na ten cel.
 6. współorganizowaniu pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych wychowawczo i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

II Koordynacją współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi placówkami specjalistycznymi i instytucjami zajmuje się w zespole pedagog szkolny.

§ 47

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

Rodzice i każda ze szkół wchodząca w skład „zespołu” ściśle ze sobą współpracują i wspierają się w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, podejmowania jak najskuteczniejszych działań służących pełnemu rozwojowi uczniów. W związku z tym obie strony będą utrzymywać częste i konstruktywne kontakty.

I Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych oraz wychowawczych,
 2. znajomości regulaminu oceniania i klasyfikowania oraz promowania uczniów,
 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 4. porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka,
 5. wyrażania i przekazywania organom „zespołu” opinii na temat pracy szkoły,
 6. udziału w życiu szkolnym
 7. przejawiania inicjatywy we wszystkich sprawach związanych ze szkołą i uczniem

II Obowiązkiem rodziców jest min.:

 1. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez szkołę,
 2. zapewnienie uczęszczania ucznia do szkoły,
 3. zapewnienie mu warunków do nauki i możliwie pełnego wszechstronnego rozwoju
 4. zadbanie, by przyprowadzać do szkoły dziecko zdrowe, bez widocznych oznak choroby.

III Nauczyciele i wychowawcy przekazują rodzicom informacje o dziecku w formie:

 1. bezpośredniej rozmowy (zebrania i spotkania indywidualne),
 2. rozmowy telefonicznej,
 3. na piśmie.

IV Rodzic jest informowany o: terminie spotkań, przewidywanych ocenach przed radą klasyfikacyjną, planowanych imprezach (wycieczki), zakresie materiału w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego, warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

V Spotkania z rodzicami organizowane są:

 1. we wrześniu każdego roku szkolnego w celu poinformowania o wymaganiach edukacyjnych, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, zapoznania z programem wychowawczym i profilaktycznym,
 2. w celu informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów,
 3. w czasie dyżurów nauczycieli,
 4. w sytuacjach interwencyjnych na wniosek dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawcy i innych nauczycieli lub rodziców.

§ 48

 1. W „zespole” funkcjonuje biblioteka szkolna, usytuowana w dwóch oddzielnych pomieszczeniach (odrębnie dla PSP nr 14 i PG nr 14), która ma na celu wspomagać nauczycieli i uczniów w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych „zespołu”, a w szczególności:
  • a) rozwijać zainteresowania uczniów oraz pogłębiać ich wiedzę,
   b) zaspokajać potrzeby uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do różnych źródeł informacji
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy „zespołu”.
 3. Biblioteka szkolna gromadzi i udostępnia księgozbiór i inne materiały edukacyjne, oraz posiada komputer z dostępem do Internetu.
 4. Godziny otwarcia biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli. Biblioteka jest także otwarta w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców.
 5. Biblioteka udostępnia uczniom, nauczycielom i rodzicom statut „zespołu”, Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny, oraz WSO, regulaminy, szkolny zestaw programów i wykaz obowiązujących podręczników.
 6. W pomieszczeniach bibliotecznych są zorganizowane kąciki czytelnicze.
 7. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z czytelni określa regulamin biblioteki.

§ 49

Zadania bibliotekarza:

Zadaniem bibliotekarza jest podnoszenie poziomu kultury uczniów, rozbudzanie i rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się przez:

 1. prowadzenie lekcji z edukacji czytelniczo - medialnej,
 2. organizowanie dyskusji, spotkań, konkursów literackich i innych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 3. poradnictwo w doborze i udzielaniu informacji bibliograficznych i bibliotecznych, w szczególności związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji,
 4. wspomaganie nauczycieli w realizacji programów nauczania, wychowawczego, profilaktycznego oraz ścieżek edukacyjnych,
 5. informowanie o nowościach wydawniczych,
 6. aktualizowanie wykazu lektur,
 7. wzbogacanie i aktualizowanie zbiorów,
 8. ewidencja, selekcja i opracowywanie zbiorów,
 9. aktualizowanie szkolnego zestawu programów i wykazów obowiązujących podręczników,
 10. planowanie rocznych działań w oparciu o program wychowawczy, profilaktyczny i plan rozwoju szkoły,
 11. opracowanie sprawozdania i wniosków z działalności biblioteki i realizacji planu rocznego,
 12. koordynowanie działań związanych z zaopatrzeniem w podręczniki, pomoc w gromadzeniu i dystrybucji pozyskanych od uczniów używanych podręczników,
 13. inicjowanie działań w celu zagospodarowania uczniom czasu wolnego przed i po lekcjach,
 14. udzielanie pomocy uczniom i nauczycielom w realizacji projektów edukacyjnych.

§ 50

Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły, a szkołą kierującą.

§ 51

Bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Zespole zapewniane jest przez:

 1. Dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie wszystkich przerw między lekcjami, przed i po lekcjach oraz w czasie obiadów i na dyskotekach szkolnych. Obowiązkiem nauczyciela dyżurnego jest:
  • punktualne stawianie się na dyżur,
  • zwracanie uwagi i reagowanie na wszelkie przejawy zachowań uczniów stwarzające zagrożenie dla ich zdrowia lub życia,
  • zwracanie uwagi i reagowanie na wszelkie przejawy niszczenia mienia,
  • zwracanie uwagi i reagowanie na wszelkie zachowania niekulturalne, wulgarne itp.
 2. Organizację opieki nad uczniami niepełnosprawnymi podczas przemieszczania się po terenie „zespołu” oraz w czasie dowozu.
 3. Opracowanie i przestrzeganie zasad przychodzenia uczniów do „zespołu” i powrotu do domu po zakończonych zajęciach:
  1. Uczniowie klas O-III są przyprowadzani i odbierani ze szkoły przez rodziców lub prawnych opiekunów, lub przez osoby pisemnie przez nich upoważnione. Informację o tym zamieszcza się w dzienniku lekcyjnym oraz dostarcza wychowawcom świetlicy, jeśli uczeń w niej przebywa. Upoważnienie przechowuje wychowawca.
  2. Uczniowie klas IV - VI i gimnazjum mogą samodzielnie przychodzić do szkoły i opuszczać szkołę, jeżeli rodzice lub prawni opiekunowie wyrażą zgodę na to na piśmie. Informację o tym zamieszcza się w dzienniku zajęć oraz dostarcza nauczycielom świetlicy, jeśli uczeń w niej przebywa. Upoważnienie przechowuje wychowawca.
  3. Uczeń klas IV – VI i gimnazjum może opuścić szkołę podczas zajęć wyłącznie po zwolnieniu go przez wychowawcę klasy lub w przypadku jego nieobecności, przez dyrektora szkoły.
  4. Jeśli uczeń nie ma pisemnej zgody rodziców na samodzielny powrót do domu ma możliwość oczekiwania na odbiór w świetlicy. Rodzice są poinformowani, że „zespół” nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, jeżeli nie skorzysta z tej możliwości.
 4. Organizowanie dla wszystkich pracowników „zespołu” obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP.
 5. Opracowanie i wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych, zagrożenia oraz w nagłych wypadkach.
 6. Opracowanie i zastosowanie zasad organizowania i opieki podczas wycieczek szkolnych.
 7. Właściwe oznakowanie ciągów komunikacyjnych.
 8. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 9. Dostosowanie pomieszczeń do warunków bezpieczeństwa i zakup atestowanego sprzętu.

§ 52

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 1. Konflikt pomiędzy nauczycielem i uczniem rozstrzyga:
  • wychowawca klasy- dla nauczycieli uczących w danej klasie,
  • dyrektor - dla wychowawców i nauczycieli. Od orzeczenia dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być jednak ono wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
 2. Konflikty pomiędzy nauczycielami. Postępowanie prowadzi dyrektor. W wypadku nie rozstrzygnięcia sporu, na wniosek dyrektora postępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni. Od decyzji Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego.
 3. Konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Pedagogiczna, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący.
 4. Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami zespołu. Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły, a następnie Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 2 tygodni odwołania do organu prowadzącego.

 

Rozdział V

Organy zespołu i ich zadania

 

§ 53

Organami zespołu są:

 1. Dyrektor zespołu,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

§ 54

I Do obowiązków dyrektora należy kierowanie całokształtem działania zespołu, a w szczególności:

 1. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z samorządem uczniowskim,
 2. zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,
 3. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej,
 4. organizowanie współdziałania z Radą Rodziców,
 5. czuwanie nad realizacją uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
 6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie,
 7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, kierowanie działalnością zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz,
 8. opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych zespołu,
 9. opracowanie oraz zatwierdzanie obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zespołu,
 10. dobór kadry pedagogicznej oraz jej zatrudnienie,
 11. dobór i zatrudnienie pracowników administracji i obsługi.

II Dyrektor ma prawo do:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom,
 2. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
 3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zgodnie z Kodeksem Pracy,
 4. przyjmowania uczniów w przypadkach nie określonych w § 76,
 5. oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,
 6. inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania.

III Dyrektor zespołu odpowiada za:

 1. poziom uzyskiwanych wyników i wychowania,
 2. zgodność funkcjonowania zespołu z przepisami prawa oświatowego
 3. i niniejszego statutu,
 4. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez zespół oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
 5. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej.

IV W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni osoba przez niego upoważniona.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 55

 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w zespole bez względu na wymiar czasu pracy.
 2. Przewodniczącym Rady jest dyrektor zespołu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady, mają oni głos doradczy.
 4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 5. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 6. Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. uchwalenie pierwszego regulaminu własnej działalności w terminie jednego miesiąca od ukonstytuowania się Rady. Regulamin stanowić będzie załącznik do niniejszego statutu,
  2. zatwierdzanie planów pracy opracowanych przez Dyrektora,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 8. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
  1. arkusza organizacyjnego zespołu,
  2. tygodniowego rozkładu zajęć,
  3. projektu planu finansowego zespołu,
  4. wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego.
 10. Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 56

Wicedyrektor pełni funkcje zastępcy dyrektora, a w przypadku jego nieobecności przejmuje na siebie część zadań związanych z kierowaniem „zespołem”.

 1. przygotowuje projekty niektórych dokumentów szkolnych
 2. wraz z dyrektorem kieruje i koordynuje pracą zespołów nauczycieli (terapeutyczny, przedmiotowe i inne)
 3. nadzoruje działania w zakresie opieki i wychowania
 4. dba o prawidłowe wykorzystanie pomocy dydaktycznych i ich rozdział
 5. organizuje i koordynuje bieżącą działalność świetlicy, biblioteki, pedagoga, psychologa, nauczycieli wspomagających i wychowawców klas
 6. sprawuje nadzór nad działalnością kół zainteresowań w szkole i zajęć dodatkowych
 7. kontroluje dokumentację szkolną nauczycieli – plany wynikowe, arkusze ocen, dzienniki, karty wycieczek
 8. współorganizuje mierzenie jakości pracy szkoły
 9. współorganizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli
 10. monitoruje i dokonuje ewaluacji programów wychowania i profilaktyki
 11. nadzoruje prace związane z planem tygodniowym zajęć
 12. współpracuje z SU, RR, pedagogiem w sprawach pomocy materialnej uczniom

RADA RODZICÓW

§ 57

 1. W skład RR „zespołu” wchodzi po 1 przedstawicielu rad oddziałowych (klasowych) wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
 2. Kompetencje RR:
  1. występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
  2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego oraz programu profilaktyki (do 30 września każdego roku należy uzyskać porozumienie RR i RP w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki),
  3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,
  5. opinia o pracy nauczyciela kończącego staż na kolejny stopień awansu zawodowe.
 3. Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 58

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie „zespołu”.
 2. Organami Samorządu Uczniowskiego są Rada Uczniowska Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 i Rada Uczniowska Gimnazjum Nr 14.
 3. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który stanowić będzie załącznik do niniejszego statutu.
 4. Samorząd Uczniowski ma prawo zgłaszać do dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wnioski i opinie dotyczące praw ucznia i programu wychowawczego „zespołu”, a w szczególności:
  1. programu nauczania i wychowania,
  2. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3. organizacji życia szkolnego,
  4. prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły),
  5. wyboru opiekuna,
  6. wyrażania opinii o pracy nauczycieli.
 5. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i organizacyjnych po zaproszeniu przez dyrektora „zespołu”.

§ 59

Wszystkie w/w organy działają na rzecz „zespołu” przyjmując zasadę wzajemnej współpracy i nieingerencji w swoje kompetencje.

§ 60

Spotkania wszystkich organów „zespołu” celem wymiany informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach odbywają się w zależności od potrzeb.

 

Rozdział VI

Pracownicy zespołu

 

§ 61

Tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

 1. Wicedyrektorzy.
 2. Główny księgowy.
 3. Kierownik świetlicy.

§ 62

 1. Nauczycieli, w tym wychowawców świetlicy zatrudnia się odpowiednio w „zespole” podając jednocześnie liczbę godzin w szkole podstawowej i gimnazjum.
 2. Oprócz nauczycieli zatrudnia się pracowników niepedagogicznych – administracyjno – obsługowych.
 3. Zadania dla poszczególnych stanowisk kierowniczych, wychowawców świetlicy, logopedów, nauczyciela bibliotekarza, pedagoga, psychologa określone są w paragrafach 17,18,19,20,21,28,49,56.
 4. Zadania dla innych pracowników administracji i obsługi określa dyrektor zespołu w imiennych zakresach czynności.

§ 63

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym i niepedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 64

Obowiązkiem nauczyciela jest:

 1. Dbałość o jakość pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, którą prowadzi się w oparciu o:
  1. programy nauczania,
  2. program wychowawczy „zespołu” i szkolny program profilaktyki
  3. inne programy pracy przyjęte przez „zespół”.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na zajęciach szkolnych obowiązkowych i innych.
 3. Doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, szczególnie w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym.
 4. Obserwowanie, analizowanie sytuacji uczniów i wspieranie ich rozwoju, zdolności i zainteresowań oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów.
 5. Systematyczne i obiektywne ocenianie zgodne z WSO.
 6. Efektywne wykorzystanie czasu zajęć i pomocy dydaktycznych.
 7. Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.
 8. Systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
 9. Czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał.
 10. Współpraca z rodzicami.
 11. Aktywne pełnienie dyżurów według ustalonego planu.
 12. Stosowanie się do wszelkich zarządzeń dyrektora szkoły, obowiązujących procedur.
 13. Systematyczne uaktualnianie swojej wiedzy na temat obowiązujących w „zespole” dokumentów (statutu, regulaminów, itp.).
 14. Włączanie się w realizację projektów edukacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych”.

§ 65

Nauczyciele mają prawo do:

 1. Opracowywania własnych programów nauczania i wychowania, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w tej sprawie.
 2. Decydowania o wyborze podręczników spośród dopuszczonych do użytku przez MEN.
 3. Podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb „zespołu”.
 4. Organizowania lekcji otwartych, koleżeńskich, udziału w spotkaniach samokształceniowych i innych formach doskonalenia zawodowego.
 5. Ubiegania się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Współtworzenia wszelkich dokumentów szkolnych.
 7. Inicjowania różnorodnych działań na rzecz uczniów i „zespołu” w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 8. Pomocy w sprawie realizacji działań związanych z awansem zawodowym.

§ 66

Procedura tworzenia szkolnego zestawu programów i szkolnego zestawu podręczników

 1. Każdy nauczyciel ma prawo wyboru programu nauczania (odpowiednio wychowania przedszkolnego) oraz podręcznika.
 2. W przypadku większej liczby nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne wybór powinien być uzgodniony wspólnie w zespole przedmiotowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wskazanie na danym poziomie różnych propozycji, ale zasadą jest wspólny wybór jednej pozycji.
 3. Powyższe propozycje, nauczyciele lub koordynatorzy poszczególnych zespołów składają do dyrektora, celem przedstawienia ich Radzie Rodziców do zaopiniowania.
 4. Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę, w której ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego i szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników.
 5. Wymienione zestawy dyrektor podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca każdego roku.
 6. W razie potrzeby szkoła umożliwia obrót używanymi podręcznikami przez pomoc np. Samorządowi Uczniowskiemu w zorganizowaniu kiermaszu używanych podręczników i udostępnienie uczniom miejsca na ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

§ 67

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

 1. Wyniki nauczania i wychowania powierzonych uczniów adekwatne do ich potrzeb i możliwości.
 2. Bezpieczeństwo uczniów w trakcie wszystkich zajęć organizowanych przez „zespół”, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków w tym zakresie.

§ 68

 1. Opiekę wychowawczą nad uczniami w poszczególnych klasach sprawuje wychowawca klasy.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki poprzez tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.
 3. Szczegółowe zadania nauczyciela- wychowawcy zawarte są w programie wychowawczym
 4. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego wychowanka poprzez:
  • indywidualizację procesu dydaktyczno- wychowawczego,
  • organizowanie form życia zbiorowego rozwijających jednostkę i integrujących zespół uczniowski.
 5. Nauczyciel wychowawca współpracuje i współdziała z:
  • nauczycielami uczącymi w jego klasie,
  • rodzicami uczniów,
  • zespołem terapeutycznym,
  • wychowawcami świetlicy.
 6. Zmiana wychowawcy może nastąpić:
  1. w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły,
  2. na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy,
  3. w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi lub ważnymi względami organizacyjnymi,
  4. w przypadku długotrwałej nieobecności wychowawcy,
  5. decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku,
  6. od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.

 

Rozdział VII

Uczniowie zespołu

 

§ 69

 1. Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele, administracja i pozostali pracownicy tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Uczniowie stanowią najważniejszą część wspólnoty szkolnej.
 3. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu szkolnego i wszelkich uregulowań przyjętych w „zespole”.

§ 70

Regulamin szkolny

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na bazie Ustawy o Systemie Oświaty i Deklaracji Praw Dziecka. Uwzględnia specyfikę „zespołu”.
 2. Prawa ucznia
 3. Uczeń ma prawo do:

  1. ochrony własnej godności oraz prawo do jej poszanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce;
  2. korzystania z procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami pracy umysłowej;
  3. warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  4. korzystania z pomocy materialnej stałej lub doraźnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
  6. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
  8. pomocy w przypadku trudności w nauce, korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w „zespole” i poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego;
  9. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
  10. korzystania z pomocy pracowników szkoły, kolegów i Rzecznika Praw Ucznia;
  11. w ważnych sprawach go dotyczących wygłosić swoje zdanie, oświadczyć własną wolę;
  12. odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych;
  13. powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac pisemnych;

   - w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden pisemny sprawdzian, obejmujący więcej niż trzy ostatnie jednostki tematyczne, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy sprawdziany, nie dotyczy to krótkich klasówek, sprawdzianów i kartkówek z bieżącego materiału;

  14. sprawiedliwej i jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
  15. akceptacji takim, jakim jest, w ramach przyjętych norm społecznych;
 4. Obowiązki ucznia:

  Szczegółowy zakres obowiązków ucznia jest zawarty w kryteriach ocen zachowania. W szczególności uczeń ma obowiązek:

  1. troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.

   - za zniszczenie mienia i szkody na rzecz innego ucznia odpowiada materialnie uczeń i jego rodzice;

  2. stosować się do zasad noszenia stroju uczniowskiego codziennego i odświętnego;
  3. dbać o swój rozwój, sumiennie przygotowywać się do zajęć;
  4. nie przeszkadzać innym uczniom w nauce, a nauczycielom nie utrudniać prowadzenia zajęć;
  5. zmieniać obuwie w szkole i na sali gimnastycznej;

   - worki z butami oraz kurtki należy zostawiać w wyznaczonym miejscu;

  6. dbać o schludny wygląd i higienę osobistą;
  7. stosować się do poleceń dyrektora i pracowników szkoły;
  8. pomagać koleżankom i kolegom młodszym, słabszym i mniej sprawnym;
  9. reagować na wszelkie sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla kogokolwiek tzn. odpowiednio zadziałać lub poinformować nauczyciela dyżurnego albo najbliżej się znajdującą osobę dorosłą;
  10. dbać o bezpieczeństwo osobiste oraz kolegów i koleżanek, min.: nie wychodzić poza teren szkoły w czasie przerw, nie biegać, nie popychać się, nie dokuczać sobie nawzajem, nie przynosić do szkoły przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia;

   - nie wolno przebywać w szkole poza ustalonym czasem wynikającym z planu zajęć obowiązkowych i dodatkowych;

  11. przed i po zajęciach uczeń, jeżeli jest na terenie szkoły ma obowiązek przebywania w świetlicy;

   - samodzielny powrót do domu jest możliwy, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę na piśmie;

  12. sumiennie pełnić dyżury w wyznaczonym terminie i miejscu;
  13. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
  14. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników;
  15. kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią.

§ 71

Uregulowania dotyczące jednolitego stroju uczniowskiego.

 1. W szkole podstawowej i w gimnazjum obowiązuje jednolity strój uroczysty.
 2. W oddziale przedszkolnym strojem uroczystym jest dla dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódniczka, a dla chłopców odpowiednio biała koszula i czarne lub granatowe spodnie. Strój codzienny dowolny, z zachowaniem zasady, że jest czysty, wygodny, estetyczny.
 3. W klasach I – III szkoły podstawowej strojem uroczystym jest dla dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódniczka, a dla chłopców odpowiednio biała koszula i czarne lub granatowe spodnie. Zarówno dla dziewcząt jak i chłopców uzupełnieniem stroju uroczystego jest kołnierzyk według wzoru obowiązującego w danej klasie.
 4. Strojem uroczystym w klasach IV - VI szkoły podstawowej i w gimnazjum jest toga w kolorze i wzorze uzgodnionym z Radą Rodziców.
 5. Strój uroczysty obowiązuje podczas ważnych uroczystości szkolnych i jest noszony również na odzieży wierzchniej np. uroczysty przemarsz całej szkoły.
 6. Strój codzienny ma być schludny, bez zbędnych ozdób, stosowny do miejsca publicznego jakim jest szkoła.
 7. Nieodzownym elementem stroju jest obuwie – lekkie, na jasnych spodach. Nie mogą to być te same buty, w których uczeń przebywa na zewnątrz szkoły.
 8. Pozostałe elementy stroju są dobrowolne, z zachowaniem jednak zasady, że są one estetyczne, czyste i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia.
 9. Sposób zaopatrzenia w jednolite stroje ustala się wspólnie z Radą Rodziców, która włącza się czynnie w ten proces.
 10. Uporczywe nie wywiązywanie się z obowiązków co do stroju ma negatywne skutki w postaci oceny zachowania – zgodnie z przyjętymi kryteriami.

§ 72

 1. W działalności dydaktyczno wychowawczej preferuje się wychowanie poprzez nagradzanie.
 2. Uczeń może być nagradzany za:
  • rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
  • pracę na rzecz „zespołu” i środowiska oraz inne osiągnięcia,
 3. Przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
  • pochwała wychowawcy w obecności klasy,
  • pochwała dyrektora w obecności społeczności szkolnej,
  • nagroda rzeczowa, książkowa,
  • dyplom uznania,
  • wpis do księgi pamiątkowej szkoły.

§ 73

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być ukarany:

 1. upomnieniem wychowawcy klasy,
 2. upomnieniem lub naganą dyrektora wobec klasy,
 3. upomnieniem lub naganą dyrektora w obecności społeczności szkolnej.
 4. przeniesieniem do innej równoległej klasy,
 5. wykluczeniem z udziału w imprezie szkolnej lub klasowej,
 6. wnioskowaniem do kuratora o przeniesienie do innej szkoły (dotyczy gimnazjum).

§ 74

 1. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary do osoby wymierzającej karę terminie 7 dni od daty jej wymierzenia. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom ucznia).
 2. Odwołanie rozpatrywane jest przez zespół w składzie: wychowawca klasy, pedagog szkolny, przedstawiciel dyrektora jako przewodniczący, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

§ 75

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ( prawnych opiekunów) o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca ucznia.

 

Rozdział VIII

Nabór uczniów i jego organizacja

 

§ 76

I Nabór do szkoły podstawowej

 1. Do klasy I szkoły podstawowej zapisywane są dzieci z rocznym wyprzedzeniem, te które zostały wcześniej przyjęte do oddziału przedszkolnego.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka pełnosprawnego jest:
  • podanie rodziców,
  • zakwalifikowanie przez komisję kwalifikacyjną,
 3. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor po zakwalifikowaniu przez komisję kwalifikacyjną, którą powołuje.
  1. W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor szkoły,
   • pedagog szkolny,
   • przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
   • przedstawiciele Rady Rodziców,
  2. W pracach komisji mogą uczestniczyć: przedstawiciele organu prowadzącego i przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Komisja dokonuje kwalifikacji w oparciu o wewnętrzny regulamin pracy tejże komisji.
 4. Do oddziałów przedszkolnych są przyjmowane dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 5 lat lub starsze dzieci niepełnosprawne, odroczone od obowiązku szkolnego.

II Nabór do gimnazjum

 1. Po ukończeniu PSP nr 14 w Radomiu uczniowie mogą kontynuować naukę w PG nr14 wchodzącym w skład zespołu.
 2. Warunkiem kontynuacji nauki w PG nr 14 (przez ucznia pełnosprawnego) jest złożenie pisemnej deklaracji rodziców w tej sprawie. Deklaracje, o których mowa rodzice składają w terminie ustalonym przez dyrektora, nie później jednak niż do końca maja. Druk deklaracji jest wewnętrznym dokumentem opracowanym na potrzeby szkoły. Brak deklaracji potwierdzającej wolę rodziców w tej sprawie w ustalonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w PG nr 14.
 3. W przypadku podpisania przez dyrektora zespołu, kwestionariusza o przyjęcie do innego gimnazjum, deklaracja złożona przez rodziców traci ważność i oznacza to rezygnację z miejsca w PG nr 14.
 4. Listę uczniów poszczególnych klas pierwszych gimnazjum ustala dyrektor w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów, w tym niepełnosprawnych. Skład klasy pierwszej gimnazjum nie musi być taki sam jak klasy szóstej.
 5. W przypadku wolnych miejsc w klasach, dyrektor może przyjąć na prośbę rodziców ucznia innej szkoły podstawowej i gimnazjum. Przy przyjęciu bierze się pod uwagę oceny, wynik sprawdzianu (dotyczy klasy szóstej) i inne osiągnięcia ucznia oraz sytuację ucznia.
 6. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych są przyjmowani do szkoły na podstawie orzeczenia. Decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym uwzględniając możliwości kadrowe i skład klasy. Naczelną zasadą jest, by wspólna nauka dziecka w szkole integracyjnej służyła dobrze wszystkim uczniom zarówno niepełnosprawnym jak i zdrowym.
 7. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych, przy przyjęciu dziecka do szkoły należy również wziąć pod uwagę czy jego zachowanie nie stwarza zagrożenia dla innych.

§ 77

O realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 i Publicznym Gimnazjum Nr 14 zawiadamia się w formie pisemnej szkołę w rejonie, której uczeń mieszka.

§ 78

Rodzice mają prawo w każdym czasie wypisać ucznia ze szkoły i przenieść do innej.

§ 79

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor może na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i opinii samorządu wnioskować do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 80

Szkoły wchodzące w skład „zespołu” używają pieczęci okrągłej dużej i małej z godłem i napisem w otoku:

 1. „Z S I im. Jana Pawła II w Radomiu PSP Nr 14 im. Jana Pawła II”
 2. „Z S I im. Jana Pawła II w Radomiu PG Nr 14”

§ 81

 1. Zespół używa do celów bieżącej dokumentacji stempla podłużnego wspólnego dla szkół wchodzących w jego skład o treści:

  Zespół Szkół Integracyjnych im Jana Pawła II w Radomiu ul. Wierzbicka 81/83

 2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład zespołu umieszcza się stempel, w którym podana jest nazwa zespołu i nazwa szkoły:
  1. Zespół Szkół Integracyjnych im Jana Pawła II w Radomiu ul. Wierzbicka 81/83 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Jana Pawła II
  2. Zespół Szkół Integracyjnych im Jana Pawła II w Radomiu ul. Wierzbicka 81/83 Publiczne Gimnazjum Nr 14

§ 82

Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu ul. Wierzbicka 81/83 posiada sztandar.

§ 83

„Zespół” prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 84

„Zespół” prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 85

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Radę Pedagogiczną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 2. Zmian dokonuje się w formie skreśleń lub uzupełnień. W przypadku dużych zmian spowodowanych np. zmianami prawa, w celu większej przejrzystości tworzy się i ogłasza nowy statut.