Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Samorząd Uczniowski :: Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu

Samorząd Uczniowski

a

Rada Uczniowska PG nr 14 w roku szkolnym 2018/2019:
przewodniczący – Jakub Berliński
z-ca przewodniczącego – Jan Wiśniewski

a

          W skład Zespołu Szkół Integracyjnych wchodzą: PSP nr 14 i PG nr 14. W związku z tym od września 2006r. działają w naszej szkole dwa Samorządy Uczniowskie, które ściśle ze sobą współpracują, organizując wiele imprez szkolnych i włączając się w życie kulturalne szkoły.

        Przedstawiciele SU PSP nr 14 i PG nr 14 tworzą dwie Rady Uczniowskie, które reprezentują ogół uczniów i razem ze sobą współpracują podczas realizowania zadań.

a

a

ORDYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14

ORAZ

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 14

W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. JANA PAWŁA II

W RADOMIU

a

 1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb powoływania reprezentantów do SU PSP Nr 14 oraz SU PG Nr 14.
 2. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas IV – VI PSP Nr 14 oraz wszyscy uczniowie PG Nr 14.
 3. Do SU PSP NR 14 mogą kandydować tylko uczniowie z klas V oraz VI; do SU PG Nr 14 kandydują uczniowie z wszystkich klas gimnazjum.
 4. Wybory są równe – każdemu przysługuje tylko jeden głos.
 5. Głosować można tylko osobiście.
 6. Wybory do SU zarządzają opiekunowie SU.
 7. Kontrolę nad przebiegiem wyborów sprawują opiekunowie SU.
 8. Wybory przeprowadzone są w trybie dwustopniowym. Kandydaci do SU powoływani są podczas wyborów wewnątrz klasowych po konsultacji z wychowawcą klasy. Reprezentanci klas nie muszą być wyłonieni spośród członków Samorządów Klasowych. Kandydat musi mieć zachowanie co najmniej bardzo dobre i średnią ocen powyżej 4,00.
 9. Wybory są większościowe. Kandydaci, którzy otrzymają największą ilość głosów, wyłonią spośród siebie Przewodniczącego SU, Zastępcę Przewodniczącego SU oraz 3 członków SU
 10. Kandydat, który otrzyma największą ilość głosów zostanie powołany przez społeczność szkolną na Przewodniczącego SU.
 11. Wybory przeprowadzone są w trybie tajnym, na przygotowanych przez opiekunów SU kartach do głosowania.

a

Tryb przeprowadzania wyborów.

 1. Wybory powinny być przeprowadzone w do końca pierwszego miesiąca nauki w nowym roku szkolnym.
 2. Wyżej wymieniony okres obejmuje:
  • Dwutygodniowy okres powoływania Samorządów Klasowych i wyłaniania klasowych kandydatów do SU PSP Nr 14 oraz SU PG Nr 14 przy współpracy wychowawców klas;
  • Czterodniowy termin kampanii wyborczej;
  • Jeden dzień ciszy przedwyborczej;
  • Jeden dzień wyborów.
 3. W dniu ciszy przedwyborczej oraz w dniu wyborów prowadzenie wszelkiej kampanii jest zabronione. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń, kandydat będzie pozbawiony prawa wyborczego.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU.
 5. Wybory przeprowadzone są w trybie tajnym, na kartach do głosowania przygotowanych przez opiekunów SU.
 6. Głosy są liczone przez opiekunów SU oraz 2 przedstawicieli SU ubiegłej kadencji i nie kandydujących w roku bieżącym i są objęte tajemnicą aż do czasu ich ogłoszenia.
 7. Wyniki wyborów ogłoszone są 2 dni od daty ich przeprowadzenia.
 8. Kadencja SU PSP Nr 14 i SU PG Nr14 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu trwa 1 rok.
 9. Pierwsze posiedzenie nowego SU inicjują opiekunowie SU.
 10. Ordynacja zostaje zatwierdzona przez Dyrektora szkoły oraz opiekunów SU.

a

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PSP NR 14 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Samorząd Uczniowski:

– organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły,

– uczy właściwej postawy wobec innych ludzi, wciela w życie ideę integracji,

– stara się rozwijać zainteresowania naukowe, kulturalne, sportowe uczniów i w miarę możliwości organizuje wypoczynek i rozrywkę,

– dba o sprzęt i urządzenia szkolne, inspiruje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,

– dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.

 

Lp. Zadania do realizacji termin
1   Wybory do Rady Uczniowskiej   wrzesień
2   Piknik europejski Światowy Dzień Języków   wrzesień
3   Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka   wrzesień
4   Spotkania z Policją na temat cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej dla klas 5,6  październik/listopad
5   Moja szkoła bez tajemnic – wieczór w szkole dla klas 4   listopad
6   Gra sportowa- -gra osiedlowa (wizyta gości ze szkół z Rumunii, Czech, Słowacji) Erasmus+   listopad/grudzień
7   Akcja DAR SERCA – paczka świąteczna   grudzień
8   Klasowy konkurs bożonarodzeniowy – Bombka   styczeń
9   Poczta Walentynkowa   luty
10   I dzień wiosny – plebiscyt na najpopularniejszego sportowca szkoły   marzec
11   Piknik rodzinny   maj
12   Konkurs klasowy (plastyczny)  „Moje miasto”   maj

 

Redagowanie gazetki szkolnej – cały rok

Akcja SZKOLNE OWOCE I WARZYWA – cały rok

a

Opiekunowie Samorządu PSP 14:

I. Szymańska

A. Iwańska

D. Banaś

A. Malatyńska

G. Ferenc

a

Opiekunowie samorządu PG:

B. Kowalska

J. Nowak

Copyright © 2018