Kasa

Zasady korzystania z obiadów oraz wnoszenia opłat za obiady w roku szkolnym 2017/2018

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu

a

1. Zapisu ucznia na obiady dokonuje się razem z wniesieniem opłaty za dany miesiąc z góry, z tym że zapisy na styczeń 2018r. będą przyjmowane w grudniu 2017r. w formie pisemnej deklaracji natomiast opłaty należy wnosić dopiero w styczniu 2018r.

2. Opłat za obiady dokonuje się z góry w kasie szkoły lub na konto zgodnie z poniższymi zasadami:

a) KASA PSP Nr 14 czynna:

w dniach (roboczych) w godzinach opłata za:
01-06.09.2017 7.00-15.00 z tym że

06.09.2017 do godz. 12.00

wrzesień 2017

(obiady od 07.09.2017)

październik 2017
19-25.10.2017 8.00-10.00
12.00-15.30
listopad 2017
20-24.11.2017 jak wyżej grudzień 2017
02-08.01.2018 jak wyżej styczeń 2018
(obiady od 02.01.2018)
luty 2018
19-23.02.2018 jak wyżej marzec 2018
19-23.03.2018 jak wyżej kwiecień 2018
11-17.04.2018 jak wyżej maj 2018
21-25.05.2018 jak wyżej czerwiec 2018

a

b)  KONTO PSP Nr 14: Pekao S.A. II o/Radom 43 1240 3259 1111 0010 0589 4056

– na przelewie należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata;

– przelew należy wysłać najpóźniej na 2 dni przed zamknięciem kasy w danym miesiącu;        

w razie opóźnienia przelewu – należy jak najszybciej dostarczyć do sekretariatu potwierdzenie przelewu (osobiście, faxem lub na e-mail: szkola@zsi.radom.pl); w takim wypadku wpisania ucznia na listę uprawnionych do korzystania z obiadów dokonuje się z opóźnieniem jedno- lub  dwudniowym.

 

3. Odpisów z obiadów z tytułu nieobecności ucznia w szkole dokonuje się najpóźniej dzień wcześniej do godziny 12-ej, osobiście lub telefonicznie u intendenta szkoły: tel. 048 363 22 15 (sekr.)  wew. 105

4. Odpisy są rozliczane po zakończeniu danego miesiąca z najbliższej opłaty za obiady.

5. Od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie wchodzą na stołówkę za okazaniem karnetu. W razie braku karnetu można przedstawić dowód opłaty za obiady (kwitariusz przychodowy lub potwierdzenie przelewu). Istnieje również możliwość sprawdzenia uprawnienia do korzystania z obiadu przez osobę dyżurującą na stołówce na liście obiadowej. Nie wydaje się duplikatów zagubionych karnetów!

6. W razie przyznania dofinansowania do obiadów z pomocy społecznej rodzice/opiekunowie zobowiązani są do jak najszybszego dostarczenia stosownej decyzji do Kasy lub intendenta.

7. Wysokość stawki obiadowej: za jeden obiad dwudaniowy – 4,00 zł.;

8. Wysokość stawek miesięcznych będzie każdorazowo podawana w terminach pracy kasy na drzwiach wejściowych do szkoły, na stronie www.zsi.radom.pl  oraz w dzienniku elektronicznym; w  przypadku odpisówwysokość opłaty należy uzgodnić telefonicznie z kasjerką!

9. W zakresie nieuregulowanym w powyższych Zasadach zastosowanie ma Regulamin stołówki szkolnej, dostępny na stronie internetowej szkoły;

 

Copyright © 2018