Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /usr/home/technet01/domains/zsi.radom.pl/public_html/wp-includes/plugin.php on line 600 Informacje :: Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu

Informacje

a

 

(grudzień)
a

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy pismo Prezydenta Miasta dotyczące przekształcenia naszej szkoły. Prosimy o zapoznanie.

a

a

(grudzień)

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i zainteresowanych rodziców na konferencję, która odbędzie się 10 grudnia 2019 r.

Temat: „DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU W PRZEDSZKOLU I SZKOLE. FAKTY I MITY”.

Szczegóły na plakacie

a

a

(październik 2019)

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie dotyczące rekrutacji do projektu Uniwersytet dzieciom

Ogłoszenie Uniwersytet

a

a

a

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z listem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących zasad opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

a

a

a

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów zapraszamy na XII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO MOCNI DUCHEM RADOM 2019.

a

a

a

(wrzesień 2019)

a

Szanowni Państwo

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt.7 ustawy Prawo Oświatowe w załączniku przekazujemy Państwu wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.

Monika Czubak

a

Wykaz placówek

a

a

a

(wrzesień 2019)

a

Komunikat dotyczący projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Zwolniło się kilka przyłączy do Internetu w ramach realizowanego przez miasto projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Obecnie trwa nabór uzupełniający do grupy „Otrzymanie przyłącza do Internetu”.

Zakwalifikowanie się do uczestnictwa w tym elemencie projektu oznacza możliwość bezpłatnego korzystania z przyłącza do Internetu, bez otrzymania sprzętu komputerowego. Dla zakwalifikowanych osób Gmina Miasta Radomia zapewni dostęp do Internetu poprzez użyczenie terminala abonenckiego (anteny) do odbioru sygnału internetowego. Sprzęt komputerowy, niezbędny do korzystania z Internetu, uczestnicy projektu muszą pozyskać we własnym zakresie.

Projekt skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz korzystających z pomocy społecznej (w tym ze stypendiów socjalnych).

Dodatkowo o udział mogą ubiegać się rodziny z dziećmi i młodzieżą uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, w których przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę nie przekracza kwoty 1598 zł netto.

Zainteresowane powinny być także osoby z grupy tzw. 50+, o dochodach nie przekraczających najniższych świadczeń emerytalno-rentowych.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. w Urzędzie Miejskim w Radomiu (wejście od strony ul. Żeromskiego), w:

Wydziale Teleinformatycznym – sekretariat, pok. 52;

Wydziale Teleinformatycznym – Biuro Projektu, pok. 73B;

Formularze wniosków zgłoszeniowych są wydawane w tych samych pokojach urzędu.

Wniosek można pobrać również ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu:

http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/45876,Nr-5242019-w-sprawie-okreslenia-zasad-oceny-wnioskow-o-uczestnictwo-w-Projekcie-.html

O zakwalifikowaniu decyduje spełnienie warunków projektowych oraz kolejność złożenia wniosku.

Rekrutacja uzupełniająca ma na celu utrzymanie rezultatów projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

a

a

a

(sierpień 2019)

a

Informacja – Jak zostać rodzicem zastępczym

a

a

(maj 2019)

a

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie osiągnęli na egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, na stronie internetowej: wyniki.edu.pl.

Wyniki będą udostępnione w serwisie 14 czerwca br od godz. 10.00.

Logowanie na stronie: wyniki.edu.pl odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie będą mogli otrzymać od dyrektora szkoły od 12 czerwca br.

Monika Czubak

a

a

(maj 2019)

a

Szanowni Państwo

W trosce o większe bezpieczeństwo Waszych dzieci przy wejściach do szkoły zostały umieszczone skrzynki z hasłem „ Bezpieczna szkoła”, do których możecie Państwo kierować wnioski, czy prośby dotyczące bezpieczeństwa naszych uczniów. Wszelkie Państwa sugestie i spostrzeżenia  w tej kwestii,  umożliwią nam szybkie i właściwe reagowanie w  sytuacjach zagrażających zdrowiu dzieci, jak również pozwolą nam zaplanować odpowiednie działania profilaktyczne w szkole.

Ponadto przypominamy, że w naszej szkole funkcjonuje „Skrzynka zaufania” dla uczniów, za pośrednictwem której mogą oni przekazywać  – również anonimowo – wszelkie problemy, które wymagają naszego wsparcia czy rozwiązania.

Z poważaniem,

zespół psychologiczno – pedagogiczny.

a

a

(maj 2019)

a

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Tragiczne zdarzenie, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół zrodziło wiele pytań i obaw o sposób zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole.

W tym celu organizujemy we wtorek 28 maja o godz. 18:00 spotkanie, na które serdecznie Państwa zapraszam. Odbędzie się ono w sali gimnastycznej obok stołówki i potrwa około 60 minut. W tym czasie chcemy zapoznać Państwa z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole oraz osobami i instytucjami, do których można zgłaszać się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wychowawczej.

Jan Rychlicki

dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(maj 2019)

a

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy list Dyrektor Wydziału Edukacji w sprawie wsparcia budowy pomnika.

LIST

 

a

(maj 2019)

a

Szanowni Państwo,
Zapewnienie naszym uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć jest priorytetowym zadaniem szkoły,  w związku z tym w celu eliminowania zagrożeń, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz wzmacniania pożądanych zachowań, w naszej szkole uruchamiamy skrzynkę kontaktową o adresie mailowym: skrzynka.kontaktowa@zsi.radom.pl.
Wszelkie informacje dotyczące niepokojących zachowań prosimy kierować na wskazany adres mailowy.
Przypominamy także o funkcjonujących na terenie szkoły skrzynkach zaufania.
Z poważaniem
Zespół psychologów i pedagogów

a

(kwiecień 2019)

a

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 Mazowieckiego Kuratora oświaty z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 od dnia 13 maja 2019 r od godz. 8.00 rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Od dnia 6 maja 2019 r. od godziny 8.00 kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną radomskich szkół ponadpodstawowych na stronie www.oswiatawradomiu.pl, aplikacja NABORY – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020.

Od dnia 13 maja 2019 r od godz. 8.00 kandydaci będą mogli logować się do szkół korzystając ze strony www.oswiatawradomiu.pl, z aplikacji NABORY – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 – z Aplikacji Nabór dla Szkół Ponadpodstawowych.

Rekrutacja w roku 2019 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników, ale na podstawie dwóch różnych podstaw prawnych i do różnych klas, dlatego też w Aplikacji przygotowano dwa osobne systemy: system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 8-letnią szkołę podstawową oraz system dla kandydatów, którzy wkrótce ukończą 3 klasę gimnazjalną.

Wszyscy kandydaci logują się do systemu za pomocą numeru pesel (nie konta w e-dzienniku).

Samodzielnie tworzą sobie dodatkowe konto na potrzeby Naboru – nowy login i hasło – które należy zapamiętać.

Po zalogowaniu się wypełniają wniosek, drukują i zanoszą do szkoły pierwszego wyboru.

Po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu, ocenach końcowych i innych osiągnięciach, kandydaci samodzielnie wprowadzają te dane do systemu.

Po zakończeniu roku szkolnego kandydaci dostarczają jedna kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu).

Po publikacji w szkołach ponadpodstawowych list zakwalifikowanych do przyjęcia, kandydaci potwierdzają wolę nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginału dokumentów do szkoły do której zostali zakwalifikowani.

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej jeżeli chcą kontynuować naukę w klasach integracyjnych.

Podstawą zapisania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do klasy pierwszej integracyjnej w liceum prowadzącym tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału – pokój 268 oraz w zakładce pliki do pobrania).

Szczegółowe informacje dotyczące Harmonogramu naboru znajdują się w systemie, do którego będzie można się zalogować od 13 maja 2019 r.

W razie pytań związanych z naborem lub problemów z zalogowaniem proszę o informację.

Monika Czubak

a

a
a
(kwiecień 2019)
a
Szanowni Państwo
a
W uzupełnieniu wczorajszego komunikatu z przyjemnością informuję, że zajęcia w szkole odbywają się już dziś, zaś od poniedziałku 29 kwietnia 2019 r. wszyscy nauczyciele wracają do pracy (za wyjątkiem osób przebywających na zwolnieniach lekarskich) i zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem (także specjalistyczne).
a
Jan Rychlicki
dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
a
a
a
(kwiecień 2019)
a
Drodzy Rodzice i Opiekunowie
a
Uprzejmie informuję, że od jutra tj. piątek 26 kwietnia będziemy realizować plan zajęć dydaktycznych (oprócz zajęć specjalistycznych i rewalidacji). Pomimo trwającej nadal akcji protestacyjnej liczba nauczycieli, którzy deklarują gotowość do pracy jest wystarczająca, aby przynajmniej część zajęć mogła być realizowana zgodnie z planem. W przypadku braku nauczyciela organizowane będą zastępstwa lub zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Od jutra sprawdzana będzie obecność. Dla uczniów korzystających ze stołówki przygotowane  będą posiłki. Zapraszam wszystkich uczniów do szkoły.
Zajęcia odbywać się będą także w kolejnych dniach tj. 29 i 30 kwietnia (2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych). W miarę możliwości zajęcia specjalistyczne ruszą od poniedziałku 29 kwietnia.
Jednocześnie dziękuję Państwu za wyrozumiałość i okazane wsparcie w tej trudnej dla nas sytuacji.
a
Jan Rychlicki
dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
a
a
a
(kwiecień 2019)
a
Drodzy Rodzice i Opiekunowie
 a
Za nami maraton – 6 dni, w czasie których udało się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne i uczniów klas 8. Z przyjemnością informuję, że przebiegły one bez zakłóceń. Było to możliwe dzięki nauczycielom naszej szkoły, którzy czynnie włączyli się w prace zespołów nadzorujących oraz organizację i przebieg egzaminów. Mimo bardzo trudnego czasu – strajku pracowników oświaty – udało się do zespołów nadzorujących pozyskać także nauczycieli z innych szkół. Ich obecność była warunkiem koniecznym do przeprowadzenia egzaminów.
Bardzo dziękuję Rodzicom naszych tegorocznych absolwentów za pomoc organizacyjną, zapewnienie napojów, kanapek i pysznych ciast. Teraz wszyscy cierpliwie czekamy do 14 czerwca, aby poznać wyniki egzaminów…
 a
Prosząc o wyrozumiałość uprzejmie informuję, że akcja protestacyjna w naszej szkole jest kontynuowana. Po świątecznej przerwie organizować będziemy dla naszych uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Poprowadzą je nauczyciele, którzy przystąpią do pracy w przyszłym tygodniu. Czynna będzie świetlica od godz. 06:30 do godz. 17:00. Jeśli tylko pojawi się możliwość przywrócenia zajęć dydaktycznych będę Państwa o tym niezwłocznie informował. Dlatego też proszę o śledzenie na bieżąco informacji w e-dzienniku.
 a
Teraz przed nami Wielkanoc. Życzę Państwu wiary, nadziei i miłości oraz pokoju z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 a
Jan Rychlicki
dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu
a
a
a

(kwiecień 2019)

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Za nami egzaminy gimnazjalne.
W poniedziałek 15 kwietnia rozpoczną się egzaminy uczniów klas 8. Pragnę Państwa zapewnić, że pomimo trwającej akcji protestacyjnej razem z naszymi nauczycielami zrobimy wszystko, aby odbyły się one w terminie i zgodnie z procedurami.   Wszystkim zdającym życzę powodzenia na egzaminie, a Rodziców i Opiekunów proszę o słowa wsparcia dla swoich dzieci.
Wierzę, że nasi uczniowie bardzo dobrze poradzą sobie z zadaniami egzaminacyjnymi.

Jan Rychlicki
dyr. PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(kwiecień 2019)

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z listem Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.

List do Rodziców

a

a

(marzec 2019)

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z pismem Dyrektora Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego dotyczącym informacji o szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz punktach Informacyjnych.

Pismo

 

 

(luty 2019)

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu przy współudziale Urzędu Miejskiego w Radomiu i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych na zajęcia w ramach projektu:

„Uniwersytet dzieciom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Ogłoszenie o rekrutacji

Formularz zgłoszenia

a

a

(luty 2019)

Zajęcia dodatkowe z informatyki dla gimnazjum i szkoły podstawowej

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych na dodatkowe zajęcia z informatyki. Więcej informacji na stronie szkoły.

https://www.zst-radom.edu.pl/index.php/2019/02/11/zajecia-dodatkowe-z-informatyki-dla-gimnazjum-i-szkoly-podstawowej/

a

a

(styczeń 2019)

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy list Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

a

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

www.wypoczynek.men.gov.pl

a

a

(grudzień 2018)

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z listem Kierownika Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącym wsparcia działań promujących ideę rodzicielstwa zastępczego.

List

Ulotka promocyjna

a

a

(listopad 2018)

a
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów na spotkanie poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjów:

• 3.12.2018 r. – XIII Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Radomiu ul. 25 Czerwca 79, 26-600 Radom godz.16.00 m. Radom, powiat radomski,

• 4.12.2018 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu ul. Wschodnia 57, 26-500 Szydłowiec godz.16.00 powiat szydłowiecki, powiat przysuski,

• 5.12.2018 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu ul. Piotra Skargi 12, 05-600 Grójec godz.16.00 powiat białobrzeski, powiat grójecki,

• 6.12.2018 r. – Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń godz.16.00 powiat lipski, powiat zwoleński,

• 7.12.2018 r. – Zespół Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, ul. Warszawska 72, 26-900 Kozienice godz.16.00 powiat kozienicki,

p.o. DYREKTOR
Delegatury w Radomiu
Kuratorium Oświaty w Warszawie
– / –
Krzysztof Szewczyk

 

(listopad)

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

a

(listopad 2018)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Radomiu serdecznie zaprasza nauczycieli, rodziców, dzieci i wszystkich chętnych na DZIEŃ OTWARTY. Szczegóły na PLAKACIE

a

(listopad 2018)

Szanowni Państwo

W październiku Sejm RP uchwalił ustawę o Święcie Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającą dzień 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. Projekt z wprowadzonymi poprawkami wczoraj (7 listopada) podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.

W związku z powyższym z radością informuję, że poniedziałek 12 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Zachęcam do uczestnictwa w licznych uroczystościach organizowanych z okazji tego święta.

Jan Rychlicki

dyr. PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(październik 2018)

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat realizowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Informacja o Programie

a

a

(październik 2018)

Zaproszenie skierowane do Rodziców uczniów szkół podstawowych na zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

a

a

(październik 2018)

Zachęcamy do zapoznania z  OGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE III 184 – dotyczy okresu 01.09.2018 – 31.08.2019

a

a

(wrzesień 2018)

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami szkolnej akcji  E.Leclerc – papier biurowy dla szkoły.

Więcej informacji TUTAJ

a

a

(czerwiec 2018r.)

14.06.2018 r. o godz. 18:00 we foyer sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbędzie się spotkanie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie programu „Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym”. Więcej informacji na stronie www.konsultacje.radom.pl

 

ist a

W dniu 6 lutego 2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z dr Maciejem Dębskim. To naukowiec i praktyk zajmujący się problemem fonoholizmu.
Polecamy zapoznanie się z informacjami z poniższych linków:
 a
do strony Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG:  https://dbamomojzasieg.com
do materiałów edukacyjnych: https://dbamomojzasieg.com/pomoce-dydaktyczne/
do funpage Fundacji https://www.facebook.com/dbamomojzasieg/?ref=bookmarks (PROSIMY O POLUBIENIE I O POLECENIE FUNDACJI PAŃSTWA ZNAJOMYM, NAPRAWDĘ WARTO:))
 a

Zachęcamy również do obejrzenia nagrania ze spotkania dr Macieja Dębskiego z rodzicami.

 a
a
a
(styczeń 2018r.)
a

Informacja

w dniu 10 stycznia (środa) o godz.18.30 w sali nr 1 (budynek gimnazjum) odbędzie się zebranie Przedstawicieli Rad Oddziałowych.

Serdecznie zapraszamy

Prezydium Rady Rodziców

a

a

(listopad 2017r.)
a

Drodzy Rodzice

a

W odpowiedzi na Państwa prośby chcemy uruchomić wydawanie obiadów już od wtorku 2 stycznia 2018 roku. Aby tak się stało konieczne jest zebranie do 20 grudnia br. podpisanych „oświadczeń” w sprawie zapisu ucznia i zobowiązania do wniesienia opłaty za obiady zgodnie z harmonogramem wpłat tj. od 2 do 8 stycznia przyszłego roku. Druk „oświadczenia” przekażą Państwu wychowawcy.

Prosimy o ich zwrot do 20 grudnia do wychowawców.

Uwaga: Bardzo proszę nie przelewać w grudniu na konto szkoły opłat za obiady.

Odpłatność za wyżywienie po nowym roku zostanie podana w pierwszych dniach stycznia.

a

Jan Rychlicki

dyr. PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

a
a
a
(listopad 2017r)
 a
Szanowni Państwo
 a
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła ponownie bierze udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez firmę RADKOM „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Przez ostatnie trzy lata zajmowaliśmy I miejsca wygrywając w ten sposób nagrody pieniężne, które zostały przeznaczone na zakup m.in.: 2 rowerów, stołu do „piłkarzyków”, elektronicznego pianina, sprzętu fitness itd. W tym roku zbieramy: makulaturę, nakrętki, puszki, baterie i butelki pet. Przed budynkiem szkoły są już wystawione pojemniki na surowce.
Prosimy o wsparcie. Tylko z Państwa pomocą możemy powalczyć o miejsce na podium również w tym roku. Największym sukcesem będzie czystość naszej planety i najbliższego nam środowiska uzyskana dzięki zbiórce i segregacji surowców oraz wtórnego ich wykorzystania.
Konkurs potrwa do 30 kwietnia 2018 r.
 a
W czwartek 7 grudnia od godz. 08:00 do 14:00 na parkingu przed gimnazjum ustawiony będzie kontener na butelki pet. Prosimy o dostarczenie tego dnia butelek pet (bez nakrętek) i wrzucenie ich bezpośrednio do pojemnika (lub wcześniejsze dostarczenie do szkoły i pozostawienie w workach obok wejścia do szkoły od strony gimnazjum).
Uczniowie za włączenie się w zbiórkę będą nagradzani m.in. uwagami pozytywnymi.
Zespół nauczycieli opiekujących się konkursem to: Marta Janicka, Katarzyna Piwowar, Alina Szewczyk, Dorota Rozwadowska i Ewa Warmiak.
Koordynator:  Renata Trześniewska.
 a
Liczę na Państwa pomoc i zaangażowanie
 a
Jan Rychlicki
dyr. PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(listopad 2017r)

a

Szanowni Państwo

Z radością dzielę się z Państwem informacją, że otrzymałem zgodę na zatrudnienie 2 rehabilitanta w naszej szkole. Oprócz Anny Chrustowicz zajęcia z uczniami prowadzić będzie pani Ewelina Mucha-Łęcka. Dzięki temu przez okres najbliższych 2 lat obejmiemy rehabilitacją dużo większą liczbę naszych uczniów.

Proszę zgłaszać się do naszych pań w godzinach 07:30-15:30 w celu ustalenia terminów zajęć. Rehabilitacja dla nowych pacjentów prowadzona będzie od 11 grudnia br.

Wymagane jest skierowanie na zabiegi fizjoterapeutycznej (najlepiej z dopiskiem „na rok szkolny 2017/2018„).

W razie pytań proszę kontaktować się z Anną Chrustowicz tel. 512187976.

Zachęcam do korzystania z bezpłatnych zajęć rehabilitacyjnych w naszej szkole.

a

Jan Rychlicki

dyr. PSP Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

(wrzesień 2017)

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych.

a

a

(sierpień 2017)

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z Listem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

a

aa

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą nr 453/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zawiera ona także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uchwala_nr_435-2017.pdf

a

a

Bezpieczne korzystanie z Internetu i gier komputerowych.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie. Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywanie nauki, aktywności fizycznej, kontaktów     z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową. W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się w Internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków. Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał miejsce w Rosji, gdzie już ponad setka młodych internautów popełniła samobójstwo, że gra jest bardzo popularna i wzbudza zainteresowanie młodych internautów. Psychologowie ostrzegają, że szczególnie narażone na udział w grze są osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha. Należy również wspomnieć o możliwości założenia filtrów ochrony rodzicielskiej, aby uchronić dziecko przed szkodliwymi treściami.

   

     Zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych- wskazówki dla Rodziców :

  • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
  • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
  • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
  • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
  • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
  • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
  • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
  • Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
  • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

  Gdzie można uzyskać pomoc.

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów).

Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

                                                  Fragment listu Pana Macieja Kopcia-

                                         Podsekretarza Stanu  skierowanego do dyrektorów i nauczycieli szkół.

 

 

Szanowni Państwo

 

Zachęcamy Państwa do wpłaty 1% podatku na subkonto Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu w Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym” z przeznaczeniem dla naszej szkoły.

Celem fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz aktywne wspieranie szkół, klubów sportowych, stowarzyszeń, placówek kulturalnych, schronisk dla zwierząt i wszelkich inicjatyw twórczych. Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego i skupia pod swoimi skrzydłami rzesze młodych i utalentowanych osób.

Ambasadorami jej są m.in. Andrzej Supron – polski zapaśnik, mistrz świata i Europy, wicemistrz olimpijski, trener i sędzia zapaśniczy; Michał Bąkiewicz – jeden z najbardziej utytułowanych zawodników ostatnich lat w polskiej siatkówce, wicemistrz świata i mistrz Europy oraz wielokrotny mistrz Polski oraz medalista Ligi Mistrzów i Klubowych Mistrzostw Świata; Krzysztof Wężyk – reprezentant Polski Osób Niepełnosprawnych w Piłce Siatkowej, wieloletni medalista Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski, Uczestnik Pucharu Świata w 2004 roku w Piłce Siatkowej.

W celu przekazania 1% należy w końcowej części zeznania podatkowego,
na arkuszu rozliczenia PIT, wpisać:

 nr KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: ZSI Radom 8198.

Dokładne informacje i darmowy program do rozliczenia PIT na stronie:

http://fsmm.pl/8198/zespol_szkol_integracyjnych_im_jana_pawla_ii_w_radomiu

WYBIERAJĄC ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

WSPIERASZ INTEGRACJĘ

a

a

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów

a

a

NOWY ROK – NOWE PERSPEKTYWY

        1 września 2017 r. wejdzie w życie ustawa reformująca ustrój szkolny w Polsce, czyli, mówiąc potocznie, wprowadzona zostanie reforma oświaty. Struktura szkół zmieni się, wygaśnięciu ulegną gimnazja, a nauka w szkołach podstawowych, liceach i technikach będzie wydłużona. Przekształcenia te pociągną  za  sobą  konieczność  stworzenia przez  samorządy nowej  sieci szkół.  Zmiany  dotyczyć będą  również  Zespołu  Szkół  Integracyjnych  im.   Jana  Pawła II w Radomiu.

        Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II (początkowo PSP  nr  41) istnieje od 1993 r.  – naukę rozpoczęło wówczas 77 dzieci, wśród nich 55 niepełnosprawnych, w 9 oddziałach. Od tego czasu placówka wciąż się rozrasta. Dziś w naszych salach lekcyjnych uczy się 682 uczniów, w tym 160 niepełnosprawnych, w 37 oddziałach.

        ZSI nie obowiązuje rejonizacja, kształcą się w nim dzieci z Radomia i okolic. Wszystkie oddziały są integracyjne – każdą klasę tworzą  uczniowie  zdrowi  oraz  od  3  do  5  niepełnosprawnych  z  różnymi  rodzajami  niepełnosprawności.  Nauczanie,  terapię  i  opiekę  zapewnia  wykwalifikowana  kadra  pedagogiczna.  Pracują  tu  nauczyciele  przedmiotów i pedagodzy specjalni – nauczyciele wspomagający z różnorodnymi specjalnościami (surdopedagogiką, oligofrenopedagogiką, tyflopedagogiką), psycholodzy, pedagodzy szkolni, logopedzi. Na terenie placówki prowadzona jest rehabilitacja, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie skierowani przez lekarza. W szkole dzięki odpowiednio pojmowanej idei integracji umożliwiamy właściwą edukację i wszechstronny rozwój uczniom niepełnosprawnym oraz zdrowym.

        Z informacji, które posiadamy, wynika, że Zespół Szkół Integracyjnych zostanie przekształcony w szkołę podstawową oraz otrzyma budynek obecnej PSP nr 17. Są to zmiany korzystne. W perspektywie powiększenie bazy lokalowej przełoży się  m.in. na więcej miejsca do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii integracji sensoryczno-motorycznej. Dzięki większej ilości sal łatwiej będzie dostosować plan lekcji do potrzeb i możliwości uczniów. Choć ubędzie jeden – najwyższy – rocznik, inne pozostaną bez zmian, czyli liczba uczęszczających do naszej placówki nie zmieni się w sposób drastyczny. Nadmienić trzeba, że obecnie w przedszkolach radomskich jest wiele dzieci, dla których rodzice planują naukę w klasach integracyjnych. Rozwinięta baza lokalowa pozwoliłaby na stworzenie dla nich potrzebnych dodatkowych oddziałów.

        Dyrekcja, kadra i pracownicy dokładają wszelkich starań, aby popularność placówki w środowisku radomskim nie zmniejszała się. Wierzymy, że w najbliższych latach wciąż będą chętni, by uczyć się w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II, choć pewnie pod zmienioną nazwą.

                                                                              Jan Rychlicki
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaDyrektor
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaZespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

a

a

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczące reformy edukacji

 

 

Zasady korzystania z rehabilitacji przez uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych

 

 

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z listem Sekretarza Miasta Radomia Pana Rafała Czajkowskiego.

a

a

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

dla uczniów klas I – III SP dostępny TUTAJ

dla uczniów klas IV – VI i gimnazjum dostępny TUTAJ

Informujemy, że rodzice kupują podręczniki dla oddziałów przedszkolnych (do kupienia we wrześniu w szkole) oraz dla klas 3, 5, 6 szkoły podstawowej i 2, 3 gimnazjum.

Uczniowie klas 1, 2, 4 szkoły podstawowej i 1 gimnazjum otrzymają podręczniki w szkole.

 

 

Podręczniki 2015/2016

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną „Zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych”. Informujemy, iż zestaw podręczników na następny rok opublikujemy do końca maja 2015r.

Prezentacja dostępna TUTAJ

Copyright © 2018